Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 19k
1. marca 2018
O-000026/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000026/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Vec: Sociálna zodpovednosť podnikov

Prípad spoločnosti Embraco, ktorá prepúšťa 497 zamestnancov, aby mohla presunúť výrobu zo svojho (aktívneho) podniku v Riva di Chieri v Taliansku do iného členského štátu, nastoľuje širšie politické otázky. Podnik premiestňuje svoju výrobu iba s cieľom získať mzdové a daňové výhody. Ide o sociálny damping v prospech členských krajín, ktoré majú nižšiu úroveň miezd a daňový dumping v prospech krajín s nižšími daňovými sadzbami. Je to poľutovaniahodný prístup, pretože ľudské zdroje treba zhodnocovať, a nie prepúšťať ľudí z dôvodu zvyšovania marží, ktoré sú už aj tak pozitívne. Vnútorný trh Únie musí podporovať rast každého regiónu Únie, a nie jedného regiónu na úkor iného.

Môže Komisia vzhľadom na uvedené skutočnosti:

1. overiť riadne fungovanie vnútorného trhu, najmä konkurenčný boj o čo najnižšie normy medzi štátmi, ktorý spôsobuje hospodárske a sociálne problémy v mnohých regiónoch Únie, a overiť, či je premiestňovanie výroby v rámci Únie podporované využívaním verejných prostriedkov;

2. prostredníctvom všetkých dostupných nástrojov zistiť, či v konkrétnom prípade spoločnosti Embraco nedošlo k neoprávnenému využívaniu európskych finančných prostriedkov;

3. zaistiť, aby sa sociálna zodpovednosť podnikov stala základným prvkom rozpočtu tak, aby mohla byť podmienkou získania verejných finančných prostriedkov a účasti na verejnom obstarávaní;

4. objasniť, či premiestňovanie výroby v rámci EÚ, ktorého cieľom je zaistiť nižšie platy a dane, je zlučiteľné so zmluvami;

5. vysvetliť, či sa nedomnieva, že v prípade premiestňovania výroby v rámci Únie budú musieť spoločnosti prispievať na náklady spojené s podporou prepustených pracovníkov pri hľadaní ich budúceho zamestnania?

Pôvodný jazyk otázky: IT
Posledná úprava: 5. marca 2018Právne oznámenie