Parlamendi esitatud küsimused
PDF 189kWORD 18k
5. märts 2018
O-000028/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000028/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Dennis de Jong, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Benedek Jávor, Nessa Childers, Monica Macovei, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Kati Piri, Paul Tang, Agnes Jongerius, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Peter van Dalen, Josep-Maria Terricabras, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Laura Agea

 Teema: Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika

Meedias käsitleti hiljuti kahte juhtumit, mille puhul seati kahtluse alla komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika. Esimene juhtum puudutab asepresident Kataineni kohtumist komisjoni endise presidendi José Manuel Barrosoga 25. oktoobril 2017, mida arutati lühikesel osaistungjärgul 28. veebruaril 2018, kuid mille puhul jäi siiski palju vastuseta küsimusi seoses komisjoni poliitikaga hr Barrosoga suhtlemise korral, arvestades tema positsiooni Goldman Sachsi tegevülesanneteta esimehena. Teine juhtum puudutab Martin Selmayri ootamatut komisjoni peasekretäriks nimetamist 21. veebruaril 2018.

1. Kas komisjon võiks esitada üksikasjad selle kohta, millised olid konkreetsed etapid Martin Selmayri komisjoni peasekretäriks nimetamise menetluses, sealhulgas arvestades rahutust, mida läbipaistvuse puudumine on komisjoni teenistujate ühingutes tekitanud?

2. Kuidas sobib komisjoni arvates mitteametlike kohtumiste korraldamine komisjoni asepresidendi ja endise komisjoni presidendi Barroso vahel kokku komisjoni poolt Euroopa Ombudsmani ees võetud kohustusega kohelda hr Barrosot puhtalt huvide esindajana ning hr Barroso lubadusega – millel põhines komisjoni ajutise eetikakomitee arvamus – mitte tegeleda lobitööga Goldman Sachsi huvides?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 8. märts 2018Õigusalane teave