Interpelacje
PDF 193kWORD 19k
5 marca 2018
O-000028/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000028/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Dennis de Jong, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, w imieniu grupy GUE/NGL
Benedek Jávor, Nessa Childers, Monica Macovei, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Kati Piri, Paul Tang, Agnes Jongerius, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Peter van Dalen, Josep-Maria Terricabras, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Laura Agea

 Przedmiot: Komisja i jej polityka prawości

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się relacje o dwóch wydarzeniach kwestionujących politykę prawości prowadzoną przez Komisję. Pierwsze z tych wydarzeń to spotkanie wiceprzewodniczącego J. Katainena z byłym przewodniczącym Komisji J.M. Barroso w dniu 25 października 2017 r., które było co prawda przedmiotem dyskusji podczas sesji plenarnej w dniu 28 lutego 2018 r., ale wciąż pozostawia bez odpowiedzi wiele pytań dotyczących polityki Komisji w zakresie kontaktów z J.M. Barroso z uwagi na zajmowane przezeń stanowisko prezesa niewykonawczego spółki Goldman Sachs. Drugie wydarzenie to nieoczekiwane powołanie Martina Selmayra na stanowisko sekretarza generalnego Komisji w dniu 21 lutego 2018 r.

1. Czy Komisja może szczegółowo i precyzyjnie opisać etapy procedury powoływania M. Selmayra na stanowisko sekretarza generalnego Komisji, w tym również w kontekście zaniepokojenia stowarzyszeń pracowników Komisji, wywołanego brakiem przejrzystości?

2. W jaki sposób Komisja pragnie pogodzić nieformalne spotkania z udziałem jednego ze swoich wiceprzewodniczących i byłego przewodniczącego Komisji J.M. Barroso z zobowiązaniem do traktowania J.M. Barroso wyłącznie jako przedstawiciela grupy interesu, złożonym wobec Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, a także z przyrzeczeniem samego J.M. Barroso, że nie będzie angażował się w działalność lobbystyczną na rzecz Goldman Sachs, na którym to przyrzeczeniu opierała się opinia powołanego przez Komisję komitetu ad hoc ds. etyki?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2018Informacja prawna