Menettely : 2018/2666(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000031/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Keskustelut :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 195kWORD 22k
20. maaliskuuta 2018
O-000031/2018/tark.1
Suullisesti vastattava kysymys O-000031/2018/tark.1
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, PPE-ryhmän puolesta
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, S&D-ryhmän puolesta
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, ALDE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Jean Lambert, Verts/ALE-ryhmän puolesta

 Aihe: Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä
 Täysistunnossa annettu vastaus 

YK:n pakolaisjärjestön (UNCHR) tuoreimpien lukujen mukaan Kreikkaan, Italiaan, Espanjaan ja Bulgariaan saapui vuonna 2017 yhteensä 32 039 lasta. Näistä 46 prosenttia oli ilman huoltajaa olevia tai huoltajastaan eroon joutuneita lapsia. On kulunut vuosi siitä, kun komissio antoi 12. huhtikuuta 2017 tiedonannon ”lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä”(1), ja komission suositusten täytäntöönpanoon liittyy jäsenvaltioissa edelleen haasteita.

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä lapsen oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa vaaditaan, että kaikissa lasta koskevissa toimissa on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

1. Suositusten täytäntöönpano. Miten komissio arvioi, ovatko jäsenvaltiot edistyneet tiedonannossa ”lasten suojelua muuttoliikkeen yhteydessä” esitettyjen suositusten täytäntöönpanossa? Mitkä jäsenvaltiot kuuluvat komission seurannan piiriin? Millaisilla toimenpiteillä komissio aikoo jatkossa tukea jäsenvaltioita tiedonannon täytäntöönpanossa sekä EU:n varojen käytössä ja varmistaa erityisesti, että ilman huoltajaa oleville lapsille ja lapsiperheille on riittävästi suojia, hotspot-alueilla nimitetään lasten oikeuksien suojelusta vastaava toimihenkilö, lapset saavat ajoissa terveydenhuoltoa, psykologista tukea ja koulutusta ja että perheet yhdistetään vaikuttavammalla tavalla?

2. Huoltajuus. Huoltajien nimittäminen ilman huoltajaa oleville lapsille on pitkällinen prosessi. Miten komissio arvioi jäsenvaltioiden toteuttamat toimet, joiden avulla varmistetaan, että kaikille lapsille osoitetaan saapumisen yhteydessä huoltaja tai väliaikainen huoltaja? Mitä komissio aikoo tehdä kannustaakseen jäsenvaltioita tarjoamaan huoltajille koulutusta ja nopeuttamaan nimittämismenettelyjään?

3. Säilöönotto. Ilman huoltajaa olevilta lapsilta ja lapsiperheiltä puuttuu asianmukaisia hoitovaihtoehtoja. Mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa tukeakseen jäsenvaltioita vaihtoehtoisten säilöönottotoimien tarjoamisessa? Jos muuttajalasten ja heidän perheidensä pitkitettyä ja järjestelmällistä säilöönottoa jatketaan EU:n jäsenvaltioissa, aikooko komissio käynnistää rikkomusmenettelyjä sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät varmista, että lasten perusoikeuksia kunnioitetaan maahanmuuton yhteydessä?

4. Pääsy koulutukseen. Mitä komissio tekee varmistaakseen, että kaikissa jäsenvaltioissa valvotaan, että nykyinen kolmen kuukauden lakisääteinen velvoite integroida turvapaikanhakijalapset kouluun pannaan täytäntöön?

(1) COM(2017)0211.

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus