Nós Imeachta : 2018/2666(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000031/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Díospóireachtaí :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 194kWORD 20k
20 Márta 2018
O-000031/2018/ath.1
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000031/2018/ath.1
ar an gCoimisiún
Rule 128
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, thar ceann an Ghrúpa PPE
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, thar ceann an Ghrúpa S&D
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, thar ceann an Ghrúpa ALDE
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL
Judith Sargentini, Jean Lambert, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

 Ábhar: Leanaí a chosaint san imirce
 Freagra sa suí iomlánach 

De réir na bhfigiúirí is déanaí ó UNCHR, tháinig 32 039 leanbh go dtí an Ghréig, go dtí an Iodáil, go dtí an Spáinn agus go dtí an Bhulgáir in 2017. Díobh sin, bhí 46% ina leanaí gan tionlacan nó scartha óna dtuismitheoirí (UASC). Bliain amháin tar éis Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le hinimircigh ar leanaí iad a chosaint an 12 Aibreán 2017(1), tá na Ballstáit fós ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin chun moltaí an Choimisiúin a chur chun feidhme.

Éilítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh gur gá tús áite a thabhairt do ‘leas an linbh’ maidir le gach gníomhaíocht a bhfuil tionchar aici ar leanaí.

1. Cur chun feidhme na moltaí - Cad é tuairim an Choimisiúin faoin staid i dtaobh na moltaí sa Teachtaireacht maidir le leanaí ar inimircigh iad a chosaint a bheith á gcur chun feidhme ag na Ballstáit? Cad iad na Ballstáit a bhfuil faireachán á dhéanamh ag an gCoimisiún orthu? Cad iad na chéad chéimeanna eile atá beartaithe ag an gCoimisiún chun tacú leis na Ballstáit chun an Teachtaireacht a chur chun feidhme, lena n-áirítear úsáid chistí AE chun a áirithiú, go háirithe, go mbeidh líon leormhaith foscadán ar fáil do leanaí gan tionlacan agus do theaghlaigh a bhfuil clann orthu, go gceapfar oifigeach cosanta um chearta leanaí i dteophointí, agus go mbeidh rochtain thráthúil ag leanaí ar chúram sláinte, ar thacaíocht shíceolaíoch agus ar oideachas, agus go ndéanfar teaghlaigh a athaontú ar bhealach níos éifeachtaí?

2. Caomhnóireacht - i bhfianaise na nósanna imeachta fada chun caomhnóirí a cheapadh do leanaí gan tionlacan, cad é tuairim an Choimisiúin faoi na gníomhaíochtaí a ghlac na Ballstáit chun a áirithiú go dtabharfar caomhnóir nó caomhnóir sealadach do na leanaí go léir ar theacht dóibh? Cad a dhéanfaidh an Coimisiún chun na Ballstáit a spreagadh chun oiliúint a sholáthar do na caomhnóirí chun dlús a chur leis na nósanna imeachta chun iad a cheapadh?

3. Coinneáil - I bhfianaise easpa reatha na socruithe malartacha iomchuí chun cúram a thabhairt do leanaí gan tionlacan agus do theaghlaigh a bhfuil clann orthu, cad a dhéanfaidh an Coimisiún chun tacú leis na Ballstáit chun bearta malartacha ar choinneáil a sholáthar? Más rud é go leanfar de choinneáil fhadmharthanach agus chórasach a dhéanamh ar leanaí imirceacha ar fud Bhallstáit AE, an dtionscnóidh na Ballstáit nósanna imeachta maidir le sárú i gcoinne na mBallstát nach n-áirithíonn go gcomhlíonfar cearta bunúsacha leanaí i gcomhthéacs na himirce?

4. Rochtain ar oideachas - Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún chun a áirithiú go bhforfheidhmeofar, i mBallstáit uile AE, an oibleagáid dhlithiúil trí-mhí atá ann faoi láthair go ndéantar iarrthóirí tearmainn atá ina leanaí a lánpháirtiú ar scoil?

(1) COM(2017)0211.

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 27 Márta 2018Fógra dlíthiúil