Procedure : 2018/2666(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000031/2018

Ingediende teksten :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Debatten :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 200kWORD 22k
20 maart 2018
O-000031/2018/rev.1
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000031/2018/rev.1
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie
Judith Sargentini, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie

 Betreft: De bescherming van migrerende kinderen
 Antwoord plenaire 

Volgens de recentste cijfers van de UNHCR zijn er in 2017 32 039 kinderen aangekomen in Griekenland, Italië, Spanje en Bulgarije. In 46 % van de gevallen ging het om niet-begeleide of van hun familie gescheiden kinderen. Een jaar na de mededeling van de Commissie over de bescherming van migrerende kinderen van 12 april 2017(1) kampen de lidstaten nog steeds met problemen bij de uitvoering van de erin vervatte aanbevelingen.

Luidens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind dient het belang van het kind bij alle maatregelen ten aanzien van kinderen de voornaamste overweging te zijn.

1. Uitvoering van de aanbevelingen - Hoe ver staan de lidstaten volgens de Commissie met de uitvoering van de aanbevelingen in de mededeling over de bescherming van migrerende kinderen? Op welke lidstaten ziet de Commissie toe? Welke stappen denkt de Commissie te nemen om de lidstaten – mede via de aanwending van EU-middelen – te ondersteunen bij de uitvoering van de mededeling, om er met name voor te zorgen dat er voldoende opvangplaatsen voor niet-begeleide kinderen en gezinnen met kinderen beschikbaar zijn, dat er in hotspots een functionaris kinderbescherming wordt aangesteld, dat kinderen tijdig toegang krijgen tot gezondheidszorg, psychologische bijstand en onderwijs, en dat gezinshereniging doeltreffender verloopt?

2. Voogdij - Hoe beoordeelt de Commissie, in het licht van de omslachtige procedures voor de aanstelling van voogden voor niet-begeleide kinderen, de maatregelen die de lidstaten getroffen hebben om ervoor te zorgen dat alle kinderen bij aankomst een voogd of tijdelijk voogd toegewezen krijgen? Wat gaat de Commissie doen om de lidstaten ertoe aan te zetten voogden opleiding te geven en de procedures voor hun aanstelling te versnellen?

3. Bewaring - Welke stappen denkt de Commissie, gezien het huidige gebrek aan geschikte alternatieve opvang voor niet-begeleide kinderen en gezinnen met kinderen, te ondernemen om de lidstaten te ondersteunen bij het aanbieden van alternatieven voor bewaring? Zal de Commissie inbreukprocedures inleiden tegen lidstaten die in de context van migratie de grondrechten van het kind niet in acht nemen, mochten zich in de EU-lidstaten gevallen van langdurige en stelselmatige bewaring van migrerende kinderen en hun gezin blijven voordoen?

4. Toegang tot onderwijs - Wat doet de Commissie om ervoor te zorgen dat de bestaande wettelijke verplichting om minderjarige asielzoekers binnen drie maanden toegang tot het onderwijs te bieden, in alle lidstaten van de EU wordt gehandhaafd?

(1) COM(2017) 211 final.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 27 maart 2018Juridische mededeling