Förfarande : 2018/2666(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000031/2018

Ingivna texter :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Debatter :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 101kWORD 22k
20 mars 2018
O-000031/2018/ändr.1
Fråga för muntligt besvarande O-000031/2018/ändr.1
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, för PPE-gruppen
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, för S&D-gruppen
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen
Judith Sargentini, Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen

 Angående: Att skydda migrerande barn
 Svar i kammaren 

Enligt de senaste siffrorna från UNHCR kom 32 039 barn till Grekland, Italien, Spanien och Bulgarien under 2017, varav 46 procent var ensamkommande barn eller barn som skilts från sina föräldrar. Ett år efter kommissionens meddelande av den 12 april 2017(1) om att skydda migrerande barn har medlemsstaterna fortfarande svårigheter i samband med genomförandet av dessa rekommendationer.

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och konventionen om barnets rättigheter fastslås att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.

1. Genomförandet av rekommendationerna: Hur bedömer kommissionen läget när det gäller medlemsstaternas genomförande av rekommendationerna i meddelandet om att skydda migrerande barn? Vilka medlemsstater övervakas av kommissionen? Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta härnäst för att stödja medlemsstaterna i genomförandet av meddelandet, inbegripet i användningen av EU-medel, för att framför allt säkerställa att det finns tillräckligt med boenden för ensamkommande barn och för familjer med barn, att ett skyddsombud för barnets rättigheter utses på mottagningscentrumen, att barn snabbt får tillgång till hälso- och sjukvård, psykologiskt stöd och utbildning och att familjeåterföreningen blir mer effektiv?

2. Förmyndarskap: Med tanke på hur lång tid det tar att utse förmyndare för ensamkommande barn, hur bedömer kommissionen de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att se till att alla barn ges en förmyndare eller en tillfällig förmyndare vid ankomsten? Vad kommer kommissionen att göra för att uppmuntra medlemsstaterna att tillhandahålla utbildning för förmyndare, och för att påskynda förfarandena för att utse förmyndare?

3. Förvar: Med tanke på att det i nuläget saknas lämpliga alternativa arrangemang för att ta hand om ensamkommande barn och familjer med barn, vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att stödja medlemsstaterna när det gäller att tillhandahålla alternativ till förvar? Om det fortfarande skulle förekomma fall av långvarigt och systematiskt förvar av migrantbarn och deras familjer i EU:s medlemsstater kommer kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte säkerställer överensstämmelse med barns grundläggande rättigheter i samband med migration?

4. Tillgång till utbildning: Vad gör kommissionen för att säkerställa efterlevnad i alla EU:s medlemsstater av skyldigheten att inom tre månader integrera asylsökande barn i skolan?

(1) COM(2017)0211.

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 27 mars 2018Rättsligt meddelande