Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 190kWORD 19k
4. huhtikuuta 2018
O-000038/2018

Suullisesti vastattava kysymys O-000038/2018

neuvostolle

työjärjestyksen 128 artikla

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana


  Aihe:              Ydinaseet kieltävä sopimus (TPNW)

Ydinaseet ovat ihmiskunnan vakavin uhka, koska niiden käyttö aiheuttaisi laajamittaisesti kuolemantapauksia ja tuhoa sekä vapauttaisi säteilyä, josta aiheutuisi vuosikymmeniä kestäviä vaikutuksia.

Tällä hetkellä varastoissa olevien ydinaseiden määrän ja tehon sekä kansainvälisen jännityksen lisääntymisen vuoksi ydinaseriisunta – rauhan, turvallisuuden ja pelkästään ihmiskunnan selviämisen kannalta keskeinen kysymys – on entistäkin tärkeämpää.

Yhdistyneiden kansakuntien konferenssi kutsuttiin 7. heinäkuuta 2017 kokoon neuvottelemaan oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla kielletään ydinaseet ja joka johtaa niiden täydelliseen hävittämiseen. Tätä hanketta edistää 122 valtiota, ja se ilmentää pyrkimystä ydinaseettomaan maailmaan. Näin syntyi ydinaseet kieltävä YK:n sopimus.

YK:n eri jäsenvaltioilla on ollut 20. syyskuuta 2017 lähtien tilaisuus allekirjoittaa ja ratifioida kyseinen sopimus.

Vuoden 2017 Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin kansainväliselle ydinaseiden vastaiselle kampanjalle (ICAN), jonka edustajat korostivat Euroopan parlamentille, miten tärkeää sopimuksen allekirjoittaminen ja ratifiointi on.

YK on vahvistanut ajankohdan ja valtuudet YK:ssa 14. – 16. toukokuuta 2018 järjestettävälle korkean tason ydinaseriisuntakonferenssille, jossa halutaan edistää tehokkaita toimenpiteitä, joilla vähennetään ydinalan riskejä ja joudutetaan aseriisuntaa.

Voiko neuvosto ilmoittaa,

              aikooko se keskustella YK:n konferenssissa tästä asiasta ja jäsenvaltioiden kannoista ydinaseet kieltävään sopimukseen?

Jätetty: 4.4.2018

Välitetty: 5.4.2018

Määräaika: 26.4.2018

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 23. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus