Parlamentarna vprašanja
PDF 190kWORD 19k
4. april 2018
O-000038/2018

Vprašanje za ustni odgovor O-000038/2018

za Svet

Člen 128 poslovnika

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana


  Zadeva:              Pogodba o prepovedi jedrskega orožja

Jedrsko orožje je največja grožnja človeštvu, saj bi njegova uporaba lahko povzročila številne smrtne žrtve, vsesplošno uničenje in jedrsko sevanje, ki bi imelo dolgotrajne posledice še desetletja.

Zaradi obsega in moči obstoječih zalog jedrskega orožja ter vse večjih mednarodnih napetosti je jedrska razorožitev – bistveni pogoj za zagotovitev miru, varnosti in preživetja človeštva – vse nujnejša.

Organizacija združenih narodov je 7. julija 2017 sklicala konferenco, na kateri naj bi se pogajali o pravno zavezujočem instrumentu za prepoved jedrskega orožja, ki naj bi nazadnje privedel do njegove popolne odprave, kar je skupni cilj 122 držav, ki so se zavzele za ta instrument. Tako bi izpolnili tudi upe ljudi v svet brez jedrskega orožja. Tako je bila sprejeta  pogodba OZN o prepovedi jedrskega orožja,

ki je državam članicam OZN od 20. septembra 2017 na voljo za podpis in ratifikacijo.

V nagovoru pred Evropskim parlamentom je dobitnica Nobelove nagrade za leto 2017 – mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja (ICAN) – opozorila na pomembnost podpisa in ratifikacije pogodbe.

OZN je konferenci na visoki ravni o jedrski razorožitvi, ki bo potekala na njenem sedežu od 14. do 16. maja 2018, podelila mandat za sprejetje učinkovitih ukrepov, s katerimi bi dosegla preboj pri zmanjševanju jedrskega tveganja in jedrskem razoroževanju.

Svet prosimo, naj odgovori na naslednje vprašanje:

              Ali namerava razpravljati o tej konferenci OZN in o stališčih držav članic glede pogodbe o prepovedi jedrskega orožja?

Vloženo: 4.4.2018

Posredovano: 5.4.2018

Rok za odgovor: 26.4.2018

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 23. april 2018Pravno obvestilo