Parlamentsfrågor
PDF 192kWORD 19k
4 april 2018
O-000038/2018

Fråga för muntligt besvarande O-000038/2018

till rådet

Artikel 128 i arbetsordningen

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana


  Angående:              Fördraget om förbud mot kärnvapen

Kärnvapen är det allvarligaste hotet mot mänskligheten, eftersom en användning av dem skulle leda till omfattande död och förödelse och avge strålning som skulle få bestående återverkningar i flera årtionden.

Omfattningen och styrkan av de befintliga kärnvapenarsenalerna och de växande internationella spänningarna gör behovet av kärnvapennedrustning – som är avgörande för att trygga fred, säkerhet och mänsklighetens själva överlevnad – ännu mer akut.

Den 7 juli 2017 sammankallades en FN-konferens för att förhandla fram ett rättsligt bindande instrument som förbjuder kärnvapen och leder till att de avskaffas helt – ett mål som delas av de 122 stater som ställt sig bakom instrumentet – som ett uttryck för människors önskan om en värld utan kärnvapen. Detta ledde till att FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen antogs.

Fördraget har varit öppen för undertecknande och ratificering av FN:s olika medlemsstater sedan den 20 september 2017.

När 2017 års mottagare av Nobels fredspris, den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen (ICAN), talade till Europaparlamentet tog den upp vikten av att underteckna och ratificera fördraget.

FN har fastställt mandatet för en högnivåkonferens om kärnvapennedrustning som ska äga rum på högkvarteret den 14–16 maj 2018 för att göra framsteg i fråga om verkningsfulla åtgärder för riskminskning och nedrustning.

Kan rådet besvara följande:

              Avser rådet att diskutera denna FN-konferens och medlemsstaternas ståndpunkt i fråga om fördraget om förbud mot kärnvapen?

Ingiven: 4.4.2018

Vidarebefordrad: 5.4.2018

Sista svarsdag: 26.4.2018

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande