Parlementaire vragen
PDF 202kWORD 19k
2 mei 2018
O-000045/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000045/2018
aan de Commissie (Vicevoorzitter / Hoge Vertegenwoordiger)
Artikel 128 van het Reglement
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Betreft: VP/HR - De betrekkingen tussen de EU en Turkije

Als kandidaat-lidstaat van de EU moet Turkije aan de criteria voor toetreding tot de EU voldoen. Turkije schendt echter stelselmatig de mensenrechten en de rechtsstaat(1). De afgelopen jaren is de controle van de uitvoerende macht over de rechterlijke macht en het openbaar ministerie uitgebreid, vinden op grote schaal arrestaties plaats, worden rechters en aanklagers ontslagen en willekeurig overgeplaatst en worden advocaten stelselmatig aangevallen(2). Tal van politici, burgers en journalisten zijn onrechtmatig gevangengenomen en de vrijheid van meningsuiting wordt op flagrante wijze geschonden(3). Bovendien heeft de pretoetredingssteun voor Turkije niet de verwachte positieve resultaten opgeleverd(4).

Voorts betwist en schendt Turkije stelselmatig de grenzen van de EU. In 2017 alleen al heeft de Turkse luchtmacht het Griekse nationale luchtruim 3 317 keer geschonden(5) en de Turkse zeemacht de Griekse territoriale wateren 1 998 keer(6). Het spreekt boekdelen dat op 15 februari 2018 een Turkse patrouilleboot opzettelijk een boot van de Griekse kustwacht ramde in de Griekse territoriale wateren(7), terwijl de Turkse militaire autoriteiten op 1 maart 2018 aan de Grieks-Turkse grens bij Evros twee Griekse officieren arresteerden, die sindsdien zonder aanklacht of proces worden vastgehouden(8). Daarenboven belemmert Turkije geplande exploraties en boringen in de exclusieve economische zone (EEZ) van Cyprus(9). Voorts zijn Turkse troepen willekeurig de regio rond Afrin in Syrië binnengevallen met hoofdzakelijk uit EU-landen ingevoerde wapens, waarbij burgers om het leven zijn gekomen en op grote schaal eigendommen zijn geplunderd en religieuze en culturele monumenten zijn vernield(10). Bovendien mag niet worden vergeten dat sinds 1974 ongeveer 30 000 Turkse soldaten illegaal gestationeerd zijn op grondgebied van de EU, namelijk in het bezette noordelijke deel van de Republiek Cyprus(11).

De hoge vertegenwoordiger wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

1. Hoe denkt de EU te reageren op het feit dat Τurkije de pretoetredingssteun niet naar behoren heeft gebruikt om aan de criteria voor toetreding tot de EU te voldoen?

2. Welke stappen denkt de EU te nemen om de grenzen van de EU daadwerkelijk te beschermen en Turkije een duidelijk signaal te geven dat het zich aan het internationale recht en het EU-recht moet houden?

(1) Resolutie van het Europees Parlement van 24 november 2016 over de betrekkingen tussen de EU en Turkije, Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0450; Resolutie van het Europees Parlement van 8 februari 2018 over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije, Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0040; Resolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over de situatie van journalisten in Turkije, Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0423.
(2) Resolutie van het Europees Parlement van 8 februari 2018 over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije, Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0040.
(3) Resolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over de situatie van journalisten in Turkije, Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_NL.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling