Διαδικασία : 2018/2646(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000052/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000052/2018 (B8-0033/2018)

Συζήτηση :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 188kWORD 17k
17 Μαΐου 2018
O-000052/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000052/2018
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών

 Θέμα: Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ και ιδίως για τους "Αμερικανούς λόγω συγκυριών"
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία από τις δύο χώρες στον κόσμο που χρησιμοποιούν σύστημα φορολόγησης βάσει ιθαγένειας.

Από την έναρξη ισχύος του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) και των συναφών διακρατικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και Ηνωμένων Πολιτειών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ είναι υποχρεωμένα να κοινοποιούν λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά λογαριασμούς που τηρούν εικαζόμενα «πρόσωπα των ΗΠΑ», γεγονός που εγείρει ζητήματα προστασίας δεδομένων. Οι εξωεδαφικές συνέπειες του FATCA και των συναφών διακρατικών συμφωνιών πλήττουν μεγάλο αριθμό πολιτών της ΕΕ, και ιδίως τους λεγόμενους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών», καθώς και πολίτες με διπλή (ευρωπαϊκή και αμερικανική) ιθαγένεια και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν έχουν αμερικανική ιθαγένεια. Λόγω του FATCA, ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτών της ΕΕ δεν έχει πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες στην ΕΕ, γεγονός που φαίνεται να παραβιάζει την οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών (οδηγία 2014/92/ΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

1. Πώς σκοπεύει να συμπεριλάβει το Συμβούλιο την περίπτωση των «Αμερικανών λόγω συγκυριών» στην αξιολόγηση της μεταφοράς της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών και να εγγυηθεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της οδηγίας;

2. Δεδομένης της σημαντικής έλλειψης αμοιβαιότητας μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ στο πλαίσιο του FATCA, καθώς και της μη συμμετοχής των ΗΠΑ στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς του ΟΟΣΑ, σε ποιες διπλωματικές και νομοθετικές ενέργειες σκοπεύει να προβεί το Συμβούλιο για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων πολιτών της ΕΕ από τις εξωεδαφικές επιπτώσεις του FATCA;

3. Θεωρεί το Συμβούλιο ότι είναι αναγκαία μία κοινή προσέγγιση της ΕΕ για την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και τη διασφάλιση της αμοιβαιότητας, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα φορολογικής διαφάνειας; Ειδικότερα, θα επανεξέταζε το Συμβούλιο την πιθανότητα διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για τον FATCA;

4. Θα μπορούσε το Συμβούλιο να προβεί σε πλήρη αξιολόγηση του αντικτύπου του FATCA στους πολίτες της ΕΕ και να εξηγήσει εάν υπάρχει κάποια σοβαρή διαφορά μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των κατοίκων σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την προστασία δεδομένων και τα πρότυπα θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου