Parlementaire vragen
PDF 198kWORD 19k
8 juni 2018
O-000060/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000060/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Michèle Rivasi, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer

 Betreft: Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskippenhouderij

In Richtlijn 2007/43/EG van de Raad zijn minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens vastgelegd. Het verslag van de Commissie over de gevolgen van de Richtlijn voor het dierenwelzijn noemt geen significante verbeteringen, en toont aan dat de handhaving in de verschillende lidstaten op z'n best inconsistent is. De harde werkelijkheid is dat vleeskippen met tienduizenden in kale schuren worden gehouden, op nat strooisel, zonder enige mogelijkheid voor het vertonen van natuurlijk gedrag zoals roesten, in verrijkingssubstraten pikken, of toegang tot daglicht. Bovendien wordt in de richtlijn geen aandacht besteed aan de negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn die het rechtstreeks gevolg zijn van de selectie voor snelle groei, een probleem dat is benadrukt in verschillende adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), evenals in een verslag van de Commissie. Door deze slechte omstandigheden wordt vaak de massale behandeling met antibiotica noodzakelijk om uitbraken van ziektes te voorkomen of te beheersen, wat zeer zorgwekkend is met betrekking tot de volksgezondheid. Verscheidene stammen van ziekteverwekkers bij pluimvee die ernstige ziektes bij mensen kunnen veroorzaken, vertonen nu resistentie tegen de antibiotica die in de pluimveehouderij worden gebruikt, zoals Campylobacter spp. en Salmonella spp. Multiresistentie van bij pluimvee en in vlees van gevogelte aangetroffen stammen van E. coli is onlangs door de EFSA aangemerkt als uiterst zorgwekkend.

Ook werd in een recent verslag van Greenpeace gesteld dat de industriële pluimveehouderij in grote mate bijdraagt aan de ammoniakverontreiniging van de lucht, bodem en het water, en werd de Commissie verzocht de subsidie aan megaboerderijen stop te zetten en de voorkeur te geven aan meer duurzame systemen en praktijken. De pluimveehouderij werkt eraan om zowel het gebruik van antimicrobiële stoffen als de milieugevolgen te verminderen, maar als we sector bezien vanuit het oogpunt van "één gezondheid" en "één welzijn", is het duidelijk dat dringend een omvattende benadering nodig is om de pluimveehouderij duurzamer en diervriendelijker te maken en tegelijkertijd de economische levensvatbaarheid ervan te behouden.

1. Is de Commissie van plan om krachtig op te treden om de handhaving van de richtlijn vleeskuikens te verbeteren, vooral wat betreft het systematische en consistente gebruik van diergerichte indicatoren om het welzijn van dieren op landbouwbedrijven te verbeteren?

2. Welke maatregelen wil de Commissie nemen om andere productiesystemen voor kippen te ondersteunen – bijvoorbeeld productiesystemen die gebruikmaken van rassen met een beter welzijn, een lagere bezettingsdichtheid, milieuverrijking, toegang tot natuurlijk licht en/of leefruimten in de openlucht, en betere luchtkwaliteit – overwegende dat deze systemen kunnen bijdragen tot het verminderen van de ammoniakuitstoot en de noodzaak tot het onoordeelkundig gebruik van antimicrobiële stoffen, en de verbetering van het dierenwelzijn?

3. Wanneer is de Commissie van plan het verslag over de sociaaleconomische implicaties van de verplichte methode voor de productetikettering voor kippenvlees te publiceren, zoals voorzien in artikel 5 van Richtlijn 2007/43/EG?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 11 juni 2018Juridische mededeling