Interpelacje
PDF 201kWORD 20k
8 czerwca 2018
O-000060/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000060/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Michèle Rivasi, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer

 Przedmiot: Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ hodowli brojlerów przemysłowych na środowisko

W dyrektywie Rady 2007/43/WE ustanowiono minimalne zasady dotyczące ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Niemniej jednak Komisja w sprawozdaniu dotyczącym oddziaływania dyrektywy w sprawie dobrostanu zwierząt nie była w stanie wykazać żadnej znaczącej poprawy i wskazała, że egzekwowanie przepisów w poszczególnych państwach członkowskich jest w najlepszym przypadku niespójne. Smutna rzeczywistość jest taka, że kurczaki brojlery są hodowane w dziesiątkach tysięcy sztuk w jałowych kurnikach na mokrej ściółce i bez możliwości realizacji naturalnych zachowań, takich jak grzędowanie, dziobanie we wzbogaconym podłożu lub korzystanie ze światła naturalnego. Ponadto dyrektywa nie reguluje kwestii negatywnych skutków w zakresie dobrostanu zwierząt, która wynika bezpośrednio z faktu wyselekcjonowania do szybkiego wzrostu; problem ten podkreślono w kilku opiniach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz w sprawozdaniu Komisji. Te niekorzystne warunki prowadzą często do konieczności masowego leczenia z zastosowaniem antybiotyków w celu zapobiegania powstawaniu ognisk chorobowych lub ich powstrzymania w razie ich wystąpienia, co budzi poważne obawy w odniesieniu do zdrowia publicznego. Wiele szczepów patogenów drobiu zdolnych do wywołania poważnych chorób u ludzi wykazuje odporność na antybiotyki stosowane w produkcji drobiu, jak ma to miejsce w przypadku Campylobacter spp. i Salmonella spp. Oporność wielolekowa szczepów bakterii E. coli wykryta u drobiu i w mięsie drobiowym została niedawno zdefiniowana przez EFSA jako niezwykle niepokojąca.

Jednocześnie w opublikowanym niedawno sprawozdaniu Greenpeace wskazano, że przemysłowa produkcja drobiu przyczynia się w znacznym stopniu do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody amoniakiem, i wezwano Komisję do zaprzestania dotowania wielkich ferm na rzecz bardziej zrównoważonych systemów i praktyk. Przemysł drobiarski pracuje obecnie zarówno nad ograniczeniem stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, jak i zmniejszeniem wpływu na środowisko naturalne, ale jeśli spojrzymy na sektor z perspektywy „Jedno zdrowie” i „Jeden dobrostan”, oczywiste jest, że pilnie potrzebne jest kompleksowe podejście, aby przemysł drobiowy stał się bardziej zrównoważony i przyjazny dla zdrowia zwierząt, a jednocześnie utrzymał swoją rentowność.

1. Czy Komisja podejmie zdecydowane działania w celu poprawy egzekwowania przepisów dyrektywy dotyczącej brojlerów, w szczególności w odniesieniu do systematycznego i spójnego stosowania zharmonizowanych wskaźników odnoszących się do zwierząt w celu poprawy dobrostanu zwierząt na fermach?

2. Jakie działania przewiduje Komisja, aby wspierać alternatywne systemy produkcji kurcząt – na przykład te, które zapewniają chów o wyższych standardach w dziedzinie dobrostanu zwierząt, mniejsze zagęszczenie hodowli, urozmaicenie warunków bytowania zwierząt, dostęp do światła naturalnego lub pomieszczeń zewnętrznych oraz lepszą jakość powietrza – biorąc pod uwagę, że takie systemy mogą pomóc zmniejszyć emisje amoniaku i ograniczyć potrzebę masowego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, a także poprawić dobrostan zwierząt?

3. Kiedy Komisja opublikuje sprawozdanie w sprawie skutków społeczno-gospodarczych obowiązkowego systemu etykietowania produktów w odniesieniu do mięsa kurcząt, jak przewidziano w art. 5 dyrektywy 2007/43/WE?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2018Informacja prawna