Parlamentné otázky
PDF 202kWORD 20k
8. júna 2018
O-000060/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000060/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Michèle Rivasi, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer

 Vec: Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov

V smernici Rady 2007/43/ES sa stanovujú minimálne normy ochrany kurčiat chovaných na mäso. Komisia však v správe o vplyve smernice na dobré životné podmienky zvierat nepreukázala žiaden významný pokrok, no uvádza, že presadzovanie v členských štátoch je prinajlepšom nekonzistentné. Smutnou realitou je, že brojlery sú chované v desiatkach tisícoch v nehostinných halách, na vlhkej podstielke, bez akejkoľvek možnosti prirodzeného správania, napr. sedenia na bidle, klovania výživných látok alebo prístupu k prirodzenému svetlu. Okrem toho sa v smernici neriešia negatívne následky, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, ktoré priamo vyplývajú z výberu pre rýchly rast, problém, ktorý je zdôraznený v niekoľkých stanoviskách Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ako aj v správe Komisie. V dôsledku zlých životných podmienok je často potrebné nasadiť hromadnú liečbu antibiotikami, aby sa predišlo alebo zabránilo šíreniu ohnísk nákazy, čo predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie. Niekoľko kmeňov hydinových patogénov, ktoré u ľudí môžu spôsobovať vážne ochorenia, už vykazuje známky odolnosti na antibiotiká používané v krmive pre hydinu, napr. odolnosť Campylobacter spp. a Salmonella spp. kmeňov E.coli, ktoré sa našli v hydine a hydinovom mäse, bola EFSA označená ako veľmi znepokojujúca.

Zároveň sa v nedávnej správe Greenpeace priemyselný chov hydiny uvádza ako hlavný prispievateľ k znečisťovaniu amoniakom, pokiaľ ido o ovzdušie, pôdu a vodu, a Komisia sa vyzýva, aby zastavila dotovanie obrovských fariem a začala podporovať trvalo udržateľnejšie systémy a postupy. Hydinársky priemysel pokračuje v snahe znižovať používanie antimikrobiálnych látok a jeho dosah na životné prostredie, ale ak sa na tento sektor pozrieme z perspektívy „jedno zdravie“ a „jedny dobré životné podmienky“, je zrejmé, že ak má byť hydinársky priemysel viac udržateľný a priaznivý z hľadiska dobrých životných podmienok, a pritom si zachovať hospodársku efektívnosť, je potrebné naliehavo prijať komplexný prístup.

1. Podnikne Komisia rozhodné kroky na zlepšenie presadzovania smernice o brojleroch, najmä pokiaľ ide o systematické a pokračujúce používanie harmonizovaných zvieracích ukazovateľov, s cieľom zlepšiť životné podmienky zvierat chovaných na farmách?

2. Aké opatrenia plánuje Komisia na podporu alternatívnych systémov chovu kurčiat, napríklad tie, ktoré používajú vyššie sociálne druhy, nižšiu hustotu chovu, obohatené prostredie, prístup k prirodzenému svetlu a/alebo vonkajšie výbehy, a kvalitnejšie ovzdušie, vzhľadom na to, že tieto systémy môžu pomôcť znížiť emisie amoniaku a neuvážené používanie antimikrobiálnych látok, a zlepšiť životné podmienky zvierat?

3. Kedy Komisia zverejní správu o sociálno-ekonomických účinkoch povinnej metódy označovania kuracieho mäsa etiketou podľa článku 5 smernice 2007/43/ES?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 11. júna 2018Právne oznámenie