Процедура : 2018/2589(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000063/2018

Внесени текстове :

O-000063/2018 (B8-0036/2018)

Разисквания :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 193kWORD 20k
11 юни 2018 г.
O-000063/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000063/2018
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците
 Отговор по време на пленарно заседание 

Планът за действие за кръговата икономика съдържа следните двояки цели, произтичащи от политиката в областта на отпадъците и на други химически вещества (политики, които често биват възприемани като взаимно противоречащи си): създаване на възможности за рециклиране и подобряване на използването на вторични суровини; и заместване на вещества, пораждащи безпокойство, а когато това не е възможно, ограничаване на наличието им и подобряване на тяхното проследяване.

На 16 януари 2018 г. Комисията прие нов набор от мерки за изпълнение на плана за действие за кръговата икономика, включително съобщение на Комисията и придружаващ работен документ на службите на Комисията относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM(2018)0032 и SWD(2018)0020).

Целта на това съобщение е да бъде насърчавана широка дискусия в Европейския съюз относно начините, по които основните елементи, определени при взаимодействието между законодателството в областите на химическите вещества, на продуктите и на отпадъците, могат да бъдат преодолени. Отправна точка на съобщението е, че рециклирането и повторната употреба могат да бъдат възпрепятствани от наличието на определени химикали. В него се разглеждат четири важни проблема, идентифицирани в начина, по който законодателството относно химикалите, продуктите и отпадъците си взаимодействат, и как те пречат на развитието на кръговата икономика: недостатъчна информация относно наличието на пораждащи безпокойство вещества в продукти и отпадъци; наличието на вещества, пораждащи безпокойство, в рециклираните материали; неяснота по какъв начин материалите могат да престанат да бъдат отпадъци; и трудности при прилагането на методиките на ЕС за класификация на отпадъците, които дават отражение върху възможността за рециклиране на материалите (вторични суровини). Съобщението има за цел да насърчи обсъждането относно начина, по който тези проблеми могат да бъдат решени.

Като се има предвид неоспоримият факт, че са необходими бързи действия за справяне с проблемите с „взаимодействието“:

– Каква е позицията на Съвета по отношение на повдигнатите въпроси и варианти на политиката, предложени от Комисията, относно четирите важни проблема, установени в начина, по който законодателството относно химикалите, продуктите и отпадъците си взаимодействат?

– По-конкретно, по какъв начин Съветът възнамерява да допринася за по-нататъшната хармонизация в тълкуването и прилагането от страна на държавите членки на разпоредбите за крайните отпадъчни материали?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 14 юни 2018 г.Правна информация