Postup : 2018/2589(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000063/2018

Předložené texty :

O-000063/2018 (B8-0036/2018)

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 194kWORD 19k
11. června 2018
O-000063/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000063/2018
Radě
článek 128 jednacího řádu
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů
 Odpověď na plenárním zasedání 

Akční plán pro oblast oběhového hospodářství obsahuje tento dvojí cíl, z nichž jeden má svůj původ v politice týkající se odpadu a druhý v politice v oblasti chemických látek (přičemž se má často za to, že tyto dva cíle stojí proti sobě): umožnit recyklaci a zlepšit využívání druhotných surovin a dále nahradit látky vzbuzující obavy, a pokud to není možné, omezit jejich přítomnost a zlepšit jejich zpětné sledování.

Dne 16. ledna 2018 přijala Komise nový soubor opatření zaměřených na uplatňování akčního plánu pro oblast oběhového hospodářství, včetně sdělení a pracovního dokumentu svých útvarů o „provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství: možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů“ (COM(2018)0032 a SWD(2018)0020).

Cílem sdělení je prosazovat v rámci Unie širokou diskuzi o tom, jak by bylo možné řešit hlavní problémy zjištěné na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů. Sdělení vychází z toho, že recyklaci a opětovnému využívání produktů může bránit přítomnost některých chemických látek. Zabývá se čtyřmi zjištěnými kritickými problémy, pokud jde o společné fungování právních předpisů v oblasti chemických látek, výrobků a odpadů, a tím, jak tyto problémy brání rozvoji oběhového hospodářství: nedostatečnými informacemi o látkách vzbuzujících obavy, které jsou přítomny ve výrobcích a v odpadech, přítomností látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech, nejistotou ohledně toho, jak mohou materiály přestat být odpadem, a obtížemi při uplatňování metodiky EU pro klasifikaci odpadů a jejich dopad na recyklovatelnost materiálů (druhotných surovin). Cílem sdělení je prosazovat diskuzi o tom, jak by bylo možné tyto problémy řešit.

Vzhledem k tomu, že je nepochybné, že k řešení problémů na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů je nutné přijmout urychlená opatření:

– Jak se staví Rada k uvedeným otázkám a k možným opatřením, která navrhla Komise k řešení čtyř nejdůležitějších problémů, jež byly zjištěny, pokud jde o interakci mezi právními předpisy v oblasti chemických látek, výrobků a odpadů?

– A konkrétněji, jak chce Rada přispět k dalšímu sjednocování výkladu a uplatňování ustanovení týkajících se materiálů, které přestaly být odpadem, ze strany členských států?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 14. června 2018Právní upozornění