Postup : 2018/2589(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000063/2018

Predkladané texty :

O-000063/2018 (B8-0036/2018)

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 193kWORD 17k
11. júna 2018
O-000063/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000063/2018
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu
 Odpoveď v pléne 

Akčný plán pre obehové hospodárstvo obsahuje tieto dvojaké ciele, pričom prvý vyplýva z politiky v oblasti odpadu a druhý z politiky v oblasti chemických látok. Tieto ciele sú často vnímané ako protichodné: umožnenie recyklovania a zlepšenie využívania druhotných surovín a nahrádzanie látok vzbudzujúcich obavy, a ak to nie je možné, znižovanie ich výskytu a zlepšenie ich monitorovania.

Komisia prijala 16. januára 2018 nový súbor opatrení na vykonávanie akčného plánu pre obehové hospodárstvo vrátane oznámenia a sprievodného pracovného dokumentu o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (COM(2018)0032 a SWD(2018)0020).

Cieľom tohto oznámenia je podporiť širokú diskusiu v EÚ o tom, ako možno riešiť hlavné prvky identifikované v pomedzí legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade. Východiskovým bodom oznámenia je predpoklad, že recyklácia a opätovné použitie môžu byť ohrozené prítomnosťou určitých chemických látok. Skúmajú sa v ňom štyri zásadné problémy, ako právne predpisy o chemických látkach, výrobkoch a odpade na seba nadväzujú a ako obmedzujú obehové hospodárstvo: nedostatok informácií o problematických látkach vo výrobkoch a v odpade; prítomnosť problematických látok v recyklovaných materiáloch; nejasnosti týkajúce sa toho, kedy odpad prestáva byť odpadom a problémy pri uplatňovaní metodík EÚ na klasifikáciu odpadu, ktoré majú vplyv na recyklovateľnosť materiálov (druhotné suroviny). Cieľom oznámenia je podporiť diskusiu o riešení týchto problémov.

Keďže je nesporné, že treba urýchlene prijať opatrenia na riešenie problémov tejto interakcie:

– Aká je pozícia Rady, pokiaľ ide o uvedené otázky, a aké sú možnosti politík, pokiaľ ide o štyri kľúčové problémy zistené v spôsobe, akým sa právne predpisy o chemických látkach, výrobkoch a odpade prelínajú?

– Presnejšie, ako má Rada v úmysle prispieť k ďalšiemu zosúlaďovaniu výkladu a uplatňovania ustanovení členských štátov upravujúcich stav konca odpadu?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 14. júna 2018Právne oznámenie