Förfarande : 2018/2589(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000063/2018

Ingivna texter :

O-000063/2018 (B8-0036/2018)

Debatter :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 188kWORD 17k
11 juni 2018
O-000063/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000063/2018
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall
 Svar i kammaren 

Handlingsplanen för den cirkulära ekonomin innehåller följande två mål, där det ena behandlar avfallspolitiken och det andra kemikaliepolitiken, och dessa uppfattas ofta som motstridiga: att möjliggöra återvinning och främja användningen av returråvaror, samt att byta ut farliga ämnen, och om detta inte är möjligt, att minska förekomsten av dem och förbättra spårningen.

Den 16 januari 2018 antog kommissionen en rad nya åtgärder för att genomföra handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, däribland ett meddelande och ett åtföljande arbetsdokument om genomförandet av paketet om den cirkulära ekonomin: åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (COM(2018)0032 och SWD(2018)0020).

Syftet med detta meddelande är att främja en bred debatt i EU om hur de stora problem som identifierats i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall kan lösas. Meddelandets utgångspunkt är att förekomsten av vissa kemikalier kan försvåra återvinning och återanvändning. I meddelandet granskas fyra kritiska problem som har identifierats i hur lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall samverkar, och hur dessa bromsar utvecklingen mot en cirkulär ekonomi: otillräcklig information om potentiellt skadliga ämnen i produkter och avfall, förekomsten av potentiellt skadliga ämnen i återvunnet material, osäkerhet i fråga om hur material kan upphöra att vara avfall, och svårigheter vid tillämpningen av EU:s metoder för avfallsklassificering som påverkar materialens återvinningsbarhet (returråvaror). Meddelandet har som syfte att främja diskussionen om hur dessa frågor kan lösas.

Med tanke på att det är obestridligt att det krävs snabba åtgärder för att ta itu med dessa ”gränssnittsproblem”:

– Vilken är rådets ståndpunkt i de frågor och politiska alternativ som kommissionen har lagt fram, som gäller de fyra kritiska problem som har identifierats om hur lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall samverkar?

– Mer specifikt, hur planerar rådet att bidra till en ytterligare harmonisering av medlemsstaternas tolkning och genomförande av bestämmelserna om avfall som upphört att vara avfall?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 14 juni 2018Rättsligt meddelande