Postup : 2018/2589(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000064/2018

Předložené texty :

O-000064/2018 (B8-0037/2018)

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 192kWORD 19k
11. června 2018
O-000064/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000064/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů
 Odpověď na plenárním zasedání 

Akční plán pro oblast oběhového hospodářství obsahuje tento dvojí cíl, z nichž jeden má svůj původ v politice týkající se odpadu a druhý v politice v oblasti chemických látek (přičemž se má často za to, že politika v těchto dvou oblastech stojí proti sobě): umožnit recyklaci a zlepšit využívání druhotných surovin a dále nahradit látky vzbuzující obavy, a pokud to není možné, omezit jejich přítomnost a zlepšit jejich zpětné sledování.

Dne 16. ledna 2018 přijala Komise nový soubor opatření zaměřených na uplatňování akčního plánu pro oblast oběhového hospodářství, včetně sdělení a přiloženého pracovního dokumentu svých útvarů o „provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství: možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpad“ (COM(2018)0032 a SWD(2018)0020).

Cílem sdělení je prosazovat v rámci Unie širokou diskuzi o tom, jak by bylo možné řešit nejdůležitější problémy zjištěné na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů. Sdělení vychází z toho, že recyklaci a opětovnému využívání produktů může bránit přítomnost některých chemických látek. Zabývá se čtyřmi zjištěnými kritickými problémy, pokud jde o společné fungování právních předpisů v oblasti chemických látek, výrobků a odpadů, a tím, jak tyto problémy brání rozvoji oběhového hospodářství. Jedná se o nedostatečné informace o látkách vzbuzujících obavy ve výrobcích a odpadech, o přítomnost látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech, o nejistotu ohledně toho, jak určité materiály mohou přestat být odpadem, a o potíže při uplatňování metodiky EU pro klasifikaci odpadů, což má vliv na možnost recyklace určitých látek (druhotných surovin). Cílem sdělení je podpořit diskuzi o tom, jak by bylo možné tyto problémy řešit.

Vzhledem k tomu, že je nepochybné, že k řešení problémů na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů je nutné přijmout urychlená opatření:

– Jaká legislativní a nelegislativní opatření má Komise v úmyslu přijmout, aby vyřešila závažné otázky zjištěné na pomezí předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů, tak aby bylo zároveň možné podporovat vysoké normy v oblasti bezpečnosti a ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí, které jsou zakotveny v právu EU?

– Jaký harmonogram je pro tato opatření plánován?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 14. června 2018Právní upozornění