Förfarande : 2018/2589(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000064/2018

Ingivna texter :

O-000064/2018 (B8-0037/2018)

Debatter :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 187kWORD 19k
11 juni 2018
O-000064/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000064/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall
 Svar i kammaren 

I handlingsplanen för den cirkulära ekonomin fastställs följande två mål som ofta anses stå i motsättning till varandra, det ena med utgångspunkt i avfallspolitiken och det andra i kemikaliepolitiken: dels att möjliggöra återvinning och stimulera till användning av returråvaror, dels att ersätta potentiellt skadliga ämnen och, när detta inte är möjligt, minska förekomsten av dem och se till att de lättare kan spåras.

Den 16 januari 2018 antog kommissionen en ny uppsättning åtgärder för att genomföra handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, bland annat ett meddelande och åtföljande arbetsdokument om genomförandet av paketet om den cirkulära ekonomin: åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (COM(2018)0032 och SWD(2018)0020).

Syftet med meddelandet är att främja en bred diskussion i unionen om hur de stora frågorna i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall kan hanteras. Utgångspunkten i meddelandet är att förekomsten av vissa kemikalier kan försvåra materialåtervinning och återanvändning. I meddelandet granskas fyra stora problem som har identifierats i fråga om hur lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall samverkar, och hur dessa bromsar utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Frågorna det gäller är följande: otillräcklig information om potentiellt skadliga ämnen i produkter och avfall, förekomsten av potentiellt skadliga ämnen i återvunnet material, osäkerhet i fråga om hur material kan upphöra att vara avfall, och svårigheter vid tillämpningen av EU:s metoder för avfallsklassificering som påverkar materialens återvinningsbarhet (returråvaror). Meddelandet syftar till att främja diskussionen om hur dessa frågor kan hanteras.

Med tanke på att det är obestridligt att det krävs snabba åtgärder för att ta itu med dessa ”gränssnittsproblem”:

– Vilka lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder avser kommissionen att vidta för att hantera de största problemen som konstaterats i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall, och samtidigt upprätthålla de höga normerna för människors och djurs hälsa och för säkerhet och miljö som fastställs i EU-lagstiftningen?

– Vilken är tidsplanen för dessa åtgärder?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 14 juni 2018Rättsligt meddelande