Διαδικασία : 2018/2767(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000070/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000070/2018 (B8-0040/2018)

Συζήτηση :

PV 02/10/2018 - 18
CRE 02/10/2018 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 185kWORD 20k
21 Ιουνίου 2018
O-000070/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000070/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών

 Θέμα: Στέρηση των εκλογικών δικαιωμάτων στην ΕΕ
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Το εκλογικό δικαίωμα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που πηγάζει από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών και αναγνωρίζεται στις Συνθήκες της ΕΕ ως συνδεδεμένο με το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής. Η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και η άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο εξωτερικό σε άλλο κράτος μέλος έχει συχνά αποτελέσει αντικείμενο αναφορών.

Έξι κράτη μέλη της ΕΕ (Κύπρος, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Μάλτα και Ηνωμένο Βασίλειο) στερούν από τους πολίτες τους το δικαίωμα του εκλέγειν στις εθνικές εκλογές εάν διαμένουν στο εξωτερικό, με επιχείρημα ότι οι κάτοικοι εξωτερικού δεν επηρεάζονται από πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται στη χώρα καταγωγής τους. Τα εν λόγω κράτη μέλη στερούν επίσης το εκλογικό δικαίωμα των πολιτών τους στις ευρωπαϊκές εκλογές εάν αυτοί ζουν μόνιμα σε τρίτη χώρα, ενώ δύο από αυτά (Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) κάνουν το ίδιο ακόμη και για πολίτες τους που κατοικούν στην ΕΕ. Σε ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. Ισπανία και Πορτογαλία) οι διευκολύνσεις για την ψηφοφορία από το εξωτερικό είναι ανεπαρκείς ή απουσιάζουν εντελώς, κάτι που αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Ο περιορισμός ή η στέρηση του δικαιώματος ψήφου από τους πολίτες όταν μεταβαίνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ μπορεί να θεωρηθεί ως περιορισμός της ελευθερίας κυκλοφορίας που απορρέει από το δίκαιο της ΕΕ.

1. Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα με στόχο την πλήρη προστασία του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ να ψηφίζουν σε εκλογές και δημοψηφίσματα που διεξάγονται στη χώρα καταγωγής τους, σύμφωνα με τη δέσμευση που περιέχεται στην έκθεσή της του 2017 για την ιθαγένεια; Έχει η Επιτροπή ενημερώσει όλα τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη για τον αριθμό των καταγγελιών που υποβάλλονται από πολίτες σχετικά με τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου;

2. Θα μπορούσε η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την αντιμετώπιση των καταγγελιών των πολιτών σε σχέση με το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία ως αποτέλεσμα της στέρησης των εκλογικών τους δικαιωμάτων από ορισμένα κράτη μέλη όταν κατοικούν στο εξωτερικό; Θεωρεί η Επιτροπή ότι τούτο αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, και προτίθεται να αναλάβει περαιτέρω δράση για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων, ώστε να μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της ΣΕΕ;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει μέτρα σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ να επιλέγουν να ψηφίσουν είτε στο κράτος μέλος καταγωγής τους είτε στο κράτος μέλος υποδοχής;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου