Parlamentsfrågor
PDF 193kWORD 19k
22 juni 2018
O-000071/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000071/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Terry Reintke, Daniele Viotti, Maria Noichl, Jean Lambert, Eider Gardiazabal Rubial, Cornelia Ernst, Theresa Griffin, Virginie Rozière, Alessia Maria Mosca, Dietmar Köster, Sirpa Pietikäinen, Ana Gomes, Carlos Zorrinho, Brando Benifei, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer, Sylvie Guillaume, Sophia in 't Veld, Jude Kirton-Darling, Elly Schlein, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Monika Beňová, Pina Picierno, Javier Couso Permuy, Nessa Childers, Benedek Jávor, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Martina Michels, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Anderson, Ana Miranda, José Inácio Faria, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Péter Niedermüller, Miltiadis Kyrkos, Laura Ferrara, Wajid Khan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Bart Staes, Patrick Le Hyaric, Damian Drăghici, Claude Moraes, Miriam Dalli, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, Sergio Gaetano Cofferati, Renata Briano, Goffredo Maria Bettini, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Fabio Massimo Castaldo

 Angående: Tioårsdagen för förslaget till horisontellt direktiv

Den 2 juli 2008 lade kommissionen fram ett förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning på andra områden än arbetslivet – det så kallade horisontella direktivet.

I dag ger unionsrätten medborgarna följande skydd mot diskriminering:

– på grund av nationalitet, kön, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning: endast på sysselsättningsområdet,

– på grund av kön: på områdena för sysselsättning, social trygghet och hälso- och sjukvård samt tillgång till varor och tjänster – men inte i fråga om utbildning eller sociala förmåner,

– på grund av ras eller etniskt ursprung: på sysselsättningsområdet och andra områden genom direktivet om likabehandling oavsett ras från 2000.

Det horisontella direktivet skulle ha fyllt i luckorna och harmoniserat skyddet mot diskriminering i hela EU. Men efter 10 års diskussioner och förhandlingar har förslaget fastnat i rådet, och EU saknar ett heltäckande skydd mot diskriminering på alla områden.

– Vilka åtgärder har kommissionen hittills vidtagit för att bryta dödläget för det horisontella direktivet i rådet?

– Förutom det horisontella direktivet, vad kommer kommissionen att göra för att stärka skyddet mot diskriminering i EU och uppnå ett heltäckande skydd i hela EU på alla områden (förutom på sysselsättningsområdet)?

– Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att säkerställa att den rätt som tillkännages i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, det vill säga att alla, oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, har rätt till lika behandling och lika möjligheter när det gäller socialt skydd och utbildning, genomförs i alla medlemsstater? Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att främja lika möjligheter för underrepresenterade grupper?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 27 juni 2018Rättsligt meddelande