Διαδικασία : 2018/2838(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000084/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000084/2018 (B8-0415/2018)

Συζήτηση :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 181kWORD 19k
23 Αυγούστου 2018
O-000084/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000084/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

 Θέμα: Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

1. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του «Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης» που προβλέπεται για το 2025, ποιον ρόλο αποδίδει η Επιτροπή στην ελεύθερη κυκλοφορία των διδασκομένων;

2. Ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα αναμένει η Επιτροπή από μια μεγαλύτερη εκπαιδευτική κινητικότητα, ιδίως ως προς την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και πώς θα μπορούσε να ενδυναμωθεί αυτή η κινητικότητα;

3. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή ενημέρωση για το αν βρίσκονται σήμερα σε ισχύ, μεταξύ των κρατών μελών, επίσημες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες αμοιβαίας και/ή αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων ανώτερης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μαθησιακών περιόδων στο εξωτερικό, σε εθνικό ή χαμηλότερο επίπεδο (π.χ. συμφωνίες μεταξύ πανεπιστημίων, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες κυρίως λόγω της έλλειψης διεθνικών, πολυεθνικών ή ευρωπαϊκών μηχανισμών αυτόματης αναγνώρισης);

4. Ποιες διαδικασίες και μέσα αναγνώρισης διπλωμάτων και μαθησιακών περιόδων στο εξωτερικό υπάρχουν ήδη στον σχολικό τομέα, τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοίχως, και ποια είναι τα αντίστοιχα δυνατά και αδύνατα σημεία τους; Υπάρχουν κάποιες διακριτές διαφορές μεταξύ επιστημονικών κλάδων;

5. Γνωρίζει η Επιτροπή κάποια διμερή ή πολυμερή σχέδια των κρατών μελών που αποβλέπουν στη μείωση των εμποδίων στην κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, πέραν της Σύμβασης της Λισαβόνας και της Διαδικασίας της Μπολόνια; Ποια δυνητικά εμπόδια και προβλήματα, αλλά και λύσεις, έχουν εντοπιστεί σε αυτά;

6. Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή τον συντονισμό μεταξύ ενός μελλοντικού «Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης» και του «Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» από την άποψη της αναγνώρισης των διπλωμάτων;

7. Ποια πλεονεκτήματα θα ανέμενε η Επιτροπή από έναν ενωσιακό μηχανισμό αυτόματης αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διπλωμάτων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των μαθησιακών περιόδων στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των περιόδων σπουδών) και ποιες θα ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν;

8. Πώς θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε έναν δυνητικό μελλοντικό μηχανισμό αυτόματης αναγνώρισης, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τους υπάρχοντες φόβους για μια αύξηση της «διαφυγής εγκεφάλων»;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 27 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου