Procedura : 2018/2858(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000095/2018

Teksty złożone :

O-000095/2018 (B8-0410/2018)

Debaty :

PV 04/10/2018 - 12
CRE 04/10/2018 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 202kWORD 19k
6 września 2018
O-000095/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000095/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer

 Przedmiot: Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dyrektywie 2007/43/WE ustanowiono minimalne zasady dotyczące ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Jednak w sprawozdaniu dotyczącym oddziaływania dyrektywy na dobrostan zwierząt Komisja nie była w stanie wykazać żadnej znaczącej poprawy oraz wskazała, że egzekwowanie przepisów w poszczególnych państwach członkowskich jest w najlepszym przypadku niespójne. Smutna rzeczywistość to chów dziesiątek tysięcy brojlerów w pozbawionych wyposażenia kurnikach, na mokrej ściółce i bez stworzenia im możliwości naturalnego zachowania, np. grzędowania, dziobania wzbogaconych substratów czy korzystania z naturalnego światła. Ponadto dyrektywa nie odnosi się do negatywnych skutków dla dobrostanu zwierząt wynikających bezpośrednio z selekcji z myślą o szybkim wzroście; problem ten podkreślono w kilku opiniach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz w sprawozdaniu Komisji. Te złe warunki często wymagają masowego leczenia z zastosowaniem antybiotyków, aby zapobiec wystąpieniu choroby lub ograniczyć jej zasięg, co budzi poważne obawy, jeśli chodzi o zdrowie publiczne. Wiele szczepów patogenów drobiu zdolnych do wywołania poważnych chorób u ludzi wykazuje obecnie oporność na antybiotyki stosowane w produkcji drobiu, jak ma to miejsce w przypadku Campylobacter spp. i Salmonella spp. Niedawno EFSA określiła jako niezwykle niepokojącą wielolekooporność szczepów bakterii E. coli wykrytych u drobiu i w mięsie drobiowym.

Jednocześnie w opublikowanym ostatnio raporcie Greenpeace przemysłową produkcję drobiu wskazano jako jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody amoniakiem oraz wezwano Komisję, aby zaprzestała dotowania wielkich ferm na korzyść bardziej zrównoważonych systemów i praktyk. Przemysł drobiarski podejmuje starania, aby ograniczyć stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ na środowisko naturalne, ale jeśli spojrzeć na sektor z perspektywy „Jedno zdrowie” i „Jeden dobrostan”, oczywiste jest, że pilnie potrzebne jest kompleksowe podejście po to, by przemysł drobiowy stał się bardziej zrównoważony i bardziej respektował dobrostan zwierząt, a jednocześnie utrzymał swoją rentowność.

W związku z tym prosimy Komisję o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Komisja podejmie zdecydowane działania w celu poprawy egzekwowania przepisów dyrektywy dotyczącej brojlerów, w szczególności w odniesieniu do systematycznego i spójnego stosowania zharmonizowanych wskaźników dotyczących zwierząt, aby poprawić dobrostan zwierząt w gospodarstwie hodowlanym?

2. Jakie działania przewiduje Komisja, aby wspierać alternatywne systemy produkcji kurcząt – na przykład takie, które zapewniają wyższy dobrostan hodowanych ras, mniejszą gęstość obsady, urozmaicenie warunków bytowania zwierząt, dostęp do naturalnego światła lub wybiegów oraz lepszą jakość powietrza – biorąc pod uwagę, że takie systemy mogą pomóc zmniejszyć emisje amoniaku i ograniczyć potrzebę masowego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, a także poprawić dobrostan zwierząt?

3. Kiedy Komisja opublikuje sprawozdanie w sprawie skutków społeczno-gospodarczych obowiązkowego systemu etykietowania produktów w odniesieniu do mięsa kurcząt, jak przewidziano w art. 5 dyrektywy 2007/43/WE?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 11 września 2018Informacja prawna