Парламентарни въпроси
PDF 191kWORD 19k
12 септември 2018 г.
O-000098/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000098/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Междинна оценка на програмата LIFE

На 6 ноември 2017 г. Комисията публикува доклада относно междинната оценка на Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE). В този доклад се прави оценка на първите две години от функционирането на програмата LIFE за периода 2014 – 2020 г. и се отправят препоръки за последващи действия.

1. Публикуването на доклада относно междинната оценка беше забавено с четири месеца, но в него все още липсва много подробна информация. Единствено проектите от поканите за представяне на предложения от 2014 и 2015 г. са започнати и малко от тях са завършени. Като се има предвид, че вече са изминали четири от седемте години на програмата LIFE, какви основни поуки е извлякла Комисията от това положение? Как може да се обясни и компенсира това забавяне?

2. Как възнамерява Комисията да подобри системата от показатели, особено що се отнася до добавената стойност на ЕС?

3. Как възнамерява Комисията да предостави допълнителна информация относно изпълнението на програмата LIFE за решенията, които следва да се вземат по отношение на следващата многогодишна работна програма (2018 – 2020 г.) и многогодишната финансова рамка? Как възнамерява Комисията да се справи с липсата на финансови ресурси от страна на бенефициентите и техния инвестиционен капацитет, за да засили възпроизводимостта на резултатите от проектите?

4. С оглед на необходимостта да се засили въздействието, устойчивостта и/или възпроизводимостта на съществуващите проекти, как ще гарантира Комисията, че те реализират своя потенциал, особено като се има предвид, че окончателната оценка на програмата LIFE+ стигна до заключението, че демонстрационният потенциал на редица проекти често не е освободен или оползотворен в пълна степен?

5. Какво може да се направи за подобряване на комуникационната стратегия от гледна точка на целевата аудитория и координацията между участниците?

6. Интегрираните проекти и допълващото измерение на програмата LIFE с други политики на ЕС следва да бъдат засилени в бъдеще. Какво ще предприеме Комисията, за да подобри полезните взаимодействия между програмата LIFE и другото законодателство, политики и програми в ЕС?

7. Как възнамерява Комисията да засили ролята на НПО и участниците от гражданското общество в предлагането, разработването и пилотното изпълнение на проектите? Съществува ли някаква възможност за увеличаване на дела на финансирането от ЕС за проектите по линия на програмата LIFE за НПО и участниците от гражданското общество?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 14 септември 2018 г.Правна информация