Parlamentní otázky
PDF 192kWORD 17k
12. září 2018
O-000098/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000098/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Hodnocení programu LIFE v polovině období

Dne 6. listopadu 2017 zveřejnila Komise zprávu o hodnocení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) v polovině období. Tato zpráva posuzuje první dva roky programu LIFE na období 2014–2020 a obsahuje doporučení pro návazná opatření.

1. Zveřejnění hodnotící zprávy v polovině období bylo odloženo o čtyři měsíce, avšak stále postrádá mnoho konkrétních informací. Zahájeny byly pouze projekty z výzev v letech 2014 a 2015 a jen málo projektů bylo dokončeno. Vzhledem k tomu, že již uplynuly čtyři roky ze sedmi let programu LIFE, jaká hlavní ponaučení Komise z této situace vyvozuje? Jak lze toto zpoždění vysvětlit a jak je lze dohnat?

2. Jak Komise zlepší systém ukazatelů, zejména pokud jde o přidanou hodnotu EU?

3. Jakým způsobem hodlá Komise poskytnout další informace o provádění programu LIFE pro účely rozhodnutí, která mají být přijata ohledně příštího víceletého pracovního programu (2018-2020) a víceletého finančního rámce? Jak hodlá Komise řešit nedostatek finančních prostředků příjemců a jejich investiční kapacity s cílem posílit reprodukovatelnost výsledků projektu?

4. Jak hodlá Komise zajistit, aby stávající projekty, jejichž dopad, udržitelnost a opakovatelnost je nutné posílit, naplnily svůj potenciál, zejména vzhledem k tomu, že ze závěrečného hodnocení programu LIFE+ vyplývá, že demonstrační potenciál mnoha projektů často nebyl plně uvolněn ani využit?

5. Co lze učinit pro zlepšení komunikační strategie, pokud jde o cílovou skupinu a koordinaci mezi aktéry?

6. Integrované projekty a doplňkové aspekty programu LIFE vůči dalším politikám EU by měly být v budoucnosti posíleny. Co učiní Komise, aby prohloubila součinnost mezi programem LIFE a ostatními právními předpisy, politikami a programy v EU?

7. Jak Komise zamýšlí posílit úlohu nevládních organizací a subjektů občanské společnosti při navrhování, koncipování a pilotním provádění projektů? Existují možnosti, jak zvýšit podíl EU na financování projektů LIFE pro nevládní organizace a subjekty občanské společnosti?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 14. září 2018Právní upozornění