Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 189kWORD 19k
12 Σεπτεμβρίου 2018
O-000098/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000098/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος LIFE

Στις 6 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE). Η έκθεση αυτή αξιολογεί τα πρώτα δύο έτη του προγράμματος LIFE 2014-2020 και διατυπώνει συστάσεις για επακόλουθες δράσεις.

1. H δημοσίευση της έκθεσης ενδιάμεσης αξιολόγησης καθυστέρησε κατά τέσσερις μήνες, αλλά εξακολουθεί να μην έχει πολλές λεπτομερείς πληροφορίες. Μόνο τα έργα από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2014 και του 2015 έχουν αρχίσει, και λίγα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν παρέλθει τέσσερα από τα επτά έτη του προγράμματος LIFE, ποια βασικά διδάγματα αντλεί η Επιτροπή από τα στοιχεία αυτά; Πώς μπορεί να εξηγηθεί και να αντισταθμιστεί μια τέτοια καθυστέρηση;

2. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα δεικτών, ιδίως σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία;

3. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος LIFE για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με το επόμενο πολυετές πρόγραμμα εργασίας (2018-2020) και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο; Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει την έλλειψη οικονομικών πόρων από πλευράς των δικαιούχων και την επενδυτική τους ικανότητα, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων των έργων;

4. Ενόψει της ανάγκης να ενισχυθεί ο αντίκτυπος, η βιωσιμότητα και/ή η δυνατότητα αναπαραγωγής των υπαρχόντων έργων, με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι αξιοποιούν το δυναμικό τους, ιδίως δεδομένου ότι η τελική αξιολόγηση του LIFE + κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το δυναμικό επίδειξης πολλών έργων συχνά δεν επιτεύχθηκε ή δεν αξιοποιήθηκε πλήρως;

5. Τι μπορεί να γίνει για τη βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής όσον αφορά την ομάδα-στόχο και τον συντονισμό μεταξύ των φορέων;

6. Τα ολοκληρωμένα έργα και η συμπληρωματική διάσταση του προγράμματος LIFE με άλλες πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθούν στο μέλλον. Τι σκοπεύει να πράξει η Επιτροπή για να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του LIFE και άλλων νομοθετημάτων, πολιτικών και προγραμμάτων στην ΕΕ;

7. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο των ΜΚΟ και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στη διατύπωση προτάσεων, τον σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή των έργων; Υπάρχει δυνατότητα για αύξηση του μεριδίου χρηματοδότησης που παρέχει η ΕΕ στα έργα LIFE για τις ΜΚΟ και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου