Parlamendi esitatud küsimused
PDF 184kWORD 19k
12. september 2018
O-000098/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000098/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

 Teema: Programmi LIFE vahehindamine

Komisjon avaldas 6. novembril 2017 keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) vahehindamise aruande. Aruandes hinnatakse programmi LIFE 2014–2020 kaht esimest aastat ja antakse soovitusi järelmeetmete võtmiseks.

1. Ehkki vahehindamise aruande avaldamine hilines neli kuud, on ikka veel puudu suur hulk üksikasjalikke andmeid. Käivitunud on ainult 2014. aasta ja 2015. aasta taotlusvooru projektid ja lõpule on viidud vaid mõned üksikud projektid. Kui arvestada, et programmi LIFE seitsmest aastast on möödunud juba neli, siis milliseid järeldusi komisjon sellest teeb? Kuidas sellist viivitust seletada ja seda kompenseerida?

2. Kuidas kavatseb komisjon parandada näitajate süsteemi, eriti ELi lisaväärtuse puhul?

3. Kuidas kavatseb komisjon esitada täiendavat teavet programmi LIFE rakendamise kohta, et teha otsuseid järgmise mitmeaastase tööprogrammi (2018–2020) ja mitmeaastase finantsraamistiku kohta? Kuidas kavatseb komisjon tegeleda toetusesaajate rahaliste vahendite puudumise ning nende investeerimissuutlikkuse probleemiga, et suurendada projektitulemuste korratavust?

4. Kui arvestada vajadust võimendada olemasolevate projektide mõju, jätkusuutlikkust ja/või korratavust, siis kuidas kavatseb komisjon tagada, et projektid realiseerivad oma potentsiaali, pidades eelkõige silmas asjaolu, et programmi LIFE+ lõplikus hindamises jõuti järeldusele, et paljude projektide demonstreerimispotentsiaali ei olnud sageli täielikult ära kasutatud?

5. Kuidas saaks parandada sihtrühmale suunatud kommunikatsioonistrateegiat ja osalejate vahelist koordineerimist?

6. Tulevikus tuleks edendada integreeritud projekte ja programmi LIFE täiendavust ELi muude poliitikavaldkondadega. Mida teeb komisjon selleks, et parandada programmi LIFE ning muude õigusaktide, poliitikameetmete ja programmide koostoimet ELis?

7. Kuidas kavatseb komisjon suurendada valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna osalejate rolli projektiettepanekute esitamisel ning projektide kavandamisel ja katsetamisel? Kas on võimalik suurendada programmi LIFE projektide ELi rahastamise osakaalu valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna osalejate puhul?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 14. september 2018Õigusalane teave