Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 184kWORD 17k
12 Meán Fómhair 2018
O-000098/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000098/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

 Ábhar: Meastóireacht Mheántéarma ar Chlár LIFE

An 6 Samhain 2017, d’fhoilsigh an Coimisiún Tuarascáil maidir leis an Meastóireacht Mheántéarma ar an gClár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE). Sa tuarascáil sin déantar measúnú ar an gcéad dá bhliain de chlár LIFE 2014-2020, agus déantar moltaí ann le haghaidh gníomhaíochtaí leantacha.

1. Cuireadh moill ceithre mhí ar fhoilsiú na tuarascála meastóireachta meántéarma, ach tá go leor faisnéise mionsonraithe fós in easnamh. Is iad na tionscadail ó 2014 agus na glaonna ó 2015 amháin a tosaíodh, agus is beag de na tionscadail atá curtha i gcrích. Ós rud é go bhfuil ceithre bliana as na seacht mbliana de chlár LIFE imithe tharainn cheana féin, cad iad na príomhcheachtanna a fhoghlaimíonn an Coimisiún as sin? Cén míniú atá ar an moill agus conas is féidir an t-am sin a chúiteamh?

2. Conas a chuirfidh an Coimisiún feabhas ar an gcóras táscaire, go háirithe i dtaca le breisluach an Aontais?

3. Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún breis faisnéise a chur ar fáil maidir le clár LIFE a chur chun feidhme i dtaca leis na cinntí atá le déanamh faoin gcéad chlár oibre ilbhliantúil eile (2018-2020) agus faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil? Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar an easpa acmhainní airgeadais ó taobh na dtairbhithe de, agus ar a n-acmhainneacht infheistíochta, chun gur fearr a fhéadfar inmhacasamhlú thorthaí na dtionscadal a neartú?

4. I bhfianaise a riachtanaí atá sé tionchar, inbhuanaitheacht nó inmhacasamhlú na dtionscadal atá cheana ann a neartú, conas a áiritheoidh an Coimisiún go mbainfidh siad a lánacmhainn amach, go háirithe ós rud é gur thángthas ar an tátal i meastóireacht chríochnaitheach LIFE+ gur mhinic nár baineadh lánbhuntáiste as, nó nach ndearnadh lánsaothrú ar an acmhainn léirithe a bhí ag go leor de na tionscadail?

5. Cad is féidir a dhéanamh chun an straitéis chumarsáide maidir le spriocphobal agus le comhordú idir gníomhairí a fheabhsú?

6. Ba cheart tionscadail chomhtháite agus an ghné chomhlántach de LIFE i dtaca le beartais AE eile a neartú amach anseo. Cad a dhéanfaidh an Coimisiún chun feabhas a chur ar shineirgí idir LIFE agus reachtaíocht, beartais agus cláir eile san Aontas?

7. Cad atá beartaithe ag an gCoimisiún chun feabhas a chur ar ról ENRanna agus ról na ngníomhairí sa tsochaí shibhialta ó thaobh na tionscadail a mholadh, a dhearadh agus a reáchtáil ar bhonn píolótach? An bhfuil féidearthacht ar bith ann go méadófaí sciar maoinithe AE i dtionscadail LIFE chun tairbhe ENRanna agus gníomhairí sa tsochaí shibhialta?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 14 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil