Deputātu jautājumi
PDF 189kWORD 19k
2018. gada 12. septembris
O-000098/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000098/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

 Temats: LIFE programmas vidusposma novērtējums

Komisija 2017. gada 6. novembrī publicēja ziņojumu par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) vidusposma novērtējumu. Šajā ziņojumā novērtēti programmas LIFE 2014.–2020. gadam darbības pirmie divi gadi un sniegti ieteikumi turpmākām darbībām.

1. Vidusposma novērtējuma ziņojuma publicēšana aizkavējās par četriem mēnešiem, un joprojām trūkst daudz precīzas informācijas. Sākti ir vienīgi projekti no 2014. un 2015. gada uzaicinājumiem iesniegt pieteikumus, un tikai daži projekti ir pabeigti. Ņemot vērā, ka ir pagājuši jau četri no septiņiem programmas LIFE darbības gadiem, kādas galvenās atziņas Komisija ir guvusi no līdzšinējās pieredzes? Kā ir izskaidrojama un kāpēc aizkavējās ziņojuma publicēšana?

2. Kā Komisija uzlabos rādītāju sistēmu, jo īpaši saistībā ar ES pievienoto vērtību?

3. Kā Komisija plāno sniegt turpmāku informāciju par programmas LIFE īstenošanu, lai varētu pieņemt lēmumus saistībā ar nākamo daudzgadu darba programmu (2018.–2020. gadam) un daudzgadu finanšu shēmu? Kā Komisija plāno risināt labumguvējiem aktuālo finanšu resursu trūkumu un viņu nepietiekamās ieguldīšanas spējas, lai daudzkāršotu projektu rezultātus?

4. Ņemot vērā vajadzību stiprināt pašreizējo projektu ietekmi, ilgtspēju un/vai atkārtojamību, kā Komisija nodrošinās, ka tiks izmantots šo projektu potenciāls, jo īpaši paturot prātā programmas LIFE galīgajā novērtējumā secināto, ka daudzu projektu demonstrējuma potenciāls bieži netika pilnībā ņemts vērā vai izmantots?

5. Ko var darīt, lai uzlabotu komunikācijas stratēģiju attiecībā uz mērķauditoriju un dalībnieku koordinēšanu?

6. Nākotnē ir jānostiprina integrēto projektu un LIFE papildinošās dimensijas saikne ar citām ES rīcībpolitikām. Ko Komisija darīs, lai uzlabotu sinerģiju starp LIFE un citiem ES tiesību aktiem, rīcībpolitikām un programmām?

7. Kā Komisija plāno palielināt NVO un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju lomu projektu ierosināšanā, izstrādē un izmēģināšanā? Vai ir kāda iespēja palielināt ES finansējuma īpatsvaru LIFE projektos, kuru mērķauditorija ir NVO un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. septembrisJuridisks paziņojums