Interpelacje
PDF 192kWORD 19k
12 września 2018
O-000098/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000098/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Śródokresowa ocena programu LIFE

W dniu 6 listopada 2017 r. Komisja opublikowała sprawozdanie dotyczące oceny śródokresowej Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Oceniono w nim pierwsze dwa lata realizacji programu LIFE zaplanowanego na lata 2014–2020 oraz przedstawiono zalecenia dotyczące działań następczych.

1. Choć publikację sprawozdania opóźniono o cztery miesiące, nadal brakuje w nim wielu szczegółowych informacji. Rozpoczęto tylko projekty, dla których zaproszenia opublikowano w 2014 i 2015 r., i niewiele z nich ukończono. Zważywszy, że minęły już cztery z siedmiu lat wdrażania programu LIFE, jakie są najważniejsze wnioski wyciągnięte przez Komisję? Jak można wyjaśnić ww. opóźnienie i je nadrobić?

2. W jaki sposób Komisja zamierza poprawić system wskaźników, zwłaszcza jeśli chodzi o wartość dodaną UE?

3. W jaki sposób Komisja zamierza udzielać dalszych informacji na temat realizacji programu LIFE z myślą o koniecznych decyzjach dotyczących następnego wieloletniego programu prac (lata 2018–2020) oraz wieloletnich ram finansowych? W jaki sposób Komisja zamierza rozwiązać problem braku zasobów finansowych ze strony beneficjentów i ich zdolności inwestycyjnych z myślą o wzmocnieniu możliwości powielania wyników projektów?

4. Mając na uwadze potrzebę wzmocnienia oddziaływania, trwałości lub możliwości powielenia wyników istniejących projektów, jak Komisja zamierza zapewnić pełne wykorzystanie ich potencjału, zwłaszcza że w ocenie końcowej programu LIFE+ stwierdzono, iż często nie uwalniano ani nie wykorzystywano w pełni potencjału wielu projektów?

5. Jakie działania można podjąć w celu poprawy strategii komunikacyjnej z myślą o odbiorcach docelowych i koordynacji między uczestniczącymi podmiotami?

6. W przyszłości należy usprawnić projekty i uzupełniający wymiar programu LIFE w stosunku do innych strategii politycznych UE. Co Komisja zamierza uczynić, aby poprawić synergie między programem LIFE a innymi przepisami, strategiami politycznymi i programami w UE?

7. Jak Komisja zamierza wzmocnić rolę organizacji pozarządowych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w zakresie proponowania, opracowywania i pilotowania projektów? Czy istnieje jakakolwiek możliwość zwiększenia wkładu finansowego UE w projekty realizowane w ramach programu LIFE z udziałem organizacji pozarządowych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 14 września 2018Informacja prawna