Parlamentné otázky
PDF 194kWORD 19k
12. septembra 2018
O-000098/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000098/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Hodnotenie programu LIFE v polovici trvania

Komisia 6. novembra 2017 uverejnila správu o hodnotení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) v polovici trvania. V tejto správe sa hodnotia prvé dva roky fungovania programu LIFE na obdobie 2014 – 2020 a uvádzajú sa odporúčania pre ďalší postup.

1. Uverejnenie hodnotiacej správy v polovici trvania programu sa oneskorilo o štyri mesiace, avšak v správe ešte stále chýba veľa podrobných informácií. Začali sa iba projekty z výziev na roky 2014 a 2015 a len málo projektov bolo ukončených. Vzhľadom na to, že už uplynuli štyri zo siedmich rokov trvania programu LIFE, aké hlavné ponaučenia Komisia z tejto situácie vyvodzuje? Ako možno také omeškanie vysvetliť a ako ho možno kompenzovať?

2. Ako Komisia zlepší systém ukazovateľov, najmä z hľadiska pridanej hodnoty EÚ?

3. Ako plánuje Komisia poskytnúť ďalšie informácie o realizácii programu LIFE pre rozhodnutia týkajúce sa nasledujúceho viacročného pracovného programu (2018 – 2020) a viacročného finančného rámca? Ako chce Komisia riešiť nedostatok finančných zdrojov príjemcov a ich investičnej kapacity s cieľom posilniť reprodukovateľnosť výsledkov projektov?

4. Ako Komisia zabezpečí, aby existujúce projekty, ktorých vplyv, udržateľnosť a/alebo reprodukovateľnosť treba posilniť, naplnili svoj potenciál, najmä s ohľadom na to, že zo záverečného hodnotenia programu LIFE+ vyplýva, že demonštračný potenciál mnohých projektov sa často úplne neodkryl ani nevyužil?

5. Čo možno urobiť, aby sa zlepšila komunikačná stratégia v súvislosti s cieľovým publikom a koordináciou medzi jednotlivými subjektmi?

6. V budúcnosti treba posilniť integrované projekty a doplňujúci aspekt programu LIFE vo vzťahu k iným politikám EÚ. Čo Komisia podnikne na zlepšenie synergií medzi programom LIFE a ostatnými právnymi predpismi, politikami a programami v EÚ?

7. Ako chce Komisia posilniť úlohu mimovládnych organizácií a zástupcov občianskej spoločnosti pri navrhovaní, tvorbe a zavádzaní projektov? Existuje nejaká možnosť na zvýšenie podielu EÚ pri financovaní projektov programu LIFE pre mimovládne organizácie a zástupcov občianskej spoločnosti?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 14. septembra 2018Právne oznámenie