Parlamentsfrågor
PDF 187kWORD 18k
12 september 2018
O-000098/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000098/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Halvtidsutvärdering av Life-programmet

Den 6 november 2017 offentliggjorde kommissionen en rapport om halvtidsutvärderingen av programmet för miljö och klimatpolitik (Life). Denna rapport innehåller en utvärdering av de två första åren av Life-programmet 2014–2020 och rekommendationer om uppföljningsåtgärder.

1. Offentliggörandet av rapporten om halvtidsutvärderingen försenades med fyra månader, men saknar fortfarande många detaljerade uppgifter. Endast projekt från ansökningsomgångarna 2014 och 2015 har inletts, och endast ett fåtal har slutförts. Fyra av Life-programmets sju år redan har gått. Vilka viktiga lärdomar drar kommissionen av detta? Hur kan en sådan försening förklaras och kompenseras?

2. Hur kommer kommissionen att förbättra indikatorsystemet, särskilt när det gäller det europeiska mervärdet?

3. Hur tänker kommissionen lämna ytterligare uppgifter om genomförandet av Life-programmet inför de beslut som ska fattas om nästa fleråriga arbetsprogram (2018-2020) och nästa fleråriga budgetram? Hur tänker kommissionen ta itu med stödmottagarnas brist på ekonomiska resurser och investeringsförmåga, så att möjligheten att reproducera projektresultaten stärks?

4. Med tanke på behovet av att stärka befintliga projekts effekt, hållbarhet och/eller reproducerbarhet, hur kommer kommissionen att se till att projekten kan förverkliga sin potential, särskilt eftersom den slutliga utvärderingen av Life+ visade att många projekts demonstrationspotential ofta inte frigjordes eller utnyttjades fullt ut?

5. Vad kan göras för att förbättra kommunikationsstrategin när det gäller målgrupper och samordning mellan aktörerna?

6. Integrerade projekt och den dimension av Life som kompletterar annan EU-politik bör stärkas i framtiden. Vad kommer kommissionen att göra för att förbättra synergierna mellan Life och annan lagstiftning, annan politik och andra program i EU?

7. Hur avser kommissionen att stärka den roll som icke-statliga organisationer och det civila samhällets aktörer har när det gäller att föreslå, utforma och leda projekt? Finns det några möjligheter att öka EU:s finansieringsandel av Life-projekt för icke-statliga organisationer och det civila samhällets aktörer?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 14 september 2018Rättsligt meddelande