Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 191kWORD 19k
13 Σεπτεμβρίου 2018
O-000100/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000100/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

 Θέμα: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον ανθρωπιστικό τομέα στη Μεσόγειο: Παροχή στήριξης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Στο πλαίσιο των υφιστάμενων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, οι τοπικές κοινότητες καθώς και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές (ΤΠΑ) βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με προκλήσεις που άπτονται της υποδοχής και ένταξης προσφύγων και μεταναστών. Παρά τη βούληση και τις προσπάθειές τους να υποδεχθούν και να φιλοξενήσουν πρόσφυγες και μετανάστες, οι εν λόγω ΤΠΑ δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη χρηματοδότηση, είτε λόγω έλλειψης ενός ενδεδειγμένου νομοθετικού πλαισίου είτε λόγω πολιτικών επιλογών, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερές για αυτές να παράσχουν την απαιτούμενη υποστήριξη και να προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες κατά την άφιξη των προσφύγων και μεταναστών καθώς και για την ένταξή τους. Η αδυναμία αυτή αυξάνει τον κίνδυνο να πέσουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στα δίχτυα αδίστακτων εγκληματικών οργανώσεων και να καταστούν αντικείμενο οικονομικής και κοινωνικής εκμετάλλευσης από αυτές.

Ενόψει της κατάστασης αυτής, ποια είναι η θέση της Επιτροπής όσον αφορά τις ακόλουθες διαπιστώσεις;

1. Υπάρχει ανάγκη συνολικής αναθεώρησης των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης, προκειμένου να εξευρεθούν βιώσιμες και δίκαιες λύσεις οι οποίες θα τελούν σε αρμονία με τις υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

2. Πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΤΠΑ στο μέσο έκτακτης βοήθειας και να του δοθεί η δυνατότητας να λάβουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση και άμεση πρόσβαση στο Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη (ΤΑΜΕ) καθώς και σε άλλες σχετικές πηγές χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) κατά τρόπο που θα τους επιτρέπει να παρέχουν υπηρεσίες που διασφαλίζουν πλήρως την αξιοπρέπεια των προσφύγων και των μεταναστών κατά την άφιξή τους και σε σχέση με την μακροπρόθεσμη ένταξή τους, ενώ ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδίδεται στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική στήριξη, τη στέγαση, την εκπαίδευση και άλλα μέτρα ένταξης.

3. Με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας επιδιώκεται να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ΤΠΑ καθώς και να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ αυτών και της κοινωνίας πολιτών προκειμένου να καταστούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των σχετικών ταμείων.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου