Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 18k
13 september 2018
O-000100/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000100/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, för GUE/NGL-gruppen

 Angående: Humanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter

Mot bakgrund av såväl medlemsstaternas som EU:s asyl- och migrationspolitik har lokala gemenskaper och lokala och regionala myndigheter många gånger behövt hantera utmaningar i samband med mottagning och integration av flyktingar och migranter. Trots deras vilja och ansträngningar för att välkomna och ta hand om flyktingar och migranter saknar lokala och regionala myndigheter ordentlig finansiering, antingen på grund av avsaknaden av en ordentlig rättslig ram eller till följd av politiska beslut, vilket gör det mycket svårt för dem att tillhandahålla det stöd och de tjänster som behövs när flyktingar och migranter anländer, eller när de ska integreras. Om de misslyckas med detta ökar risken för att flyktingar och migranter hamnar i klorna på hänsynslösa kriminella organisationer som utnyttjar dem ekonomisk och socialt.

Med beaktande av detta uppmanas kommissionen att svara på följande frågor:

1. Anser kommissionen att det behövs en övergripande reform av EU:s asyl- och migrationspolitik i syfte att införa hållbara och rättvisa lösningar som är i linje med såväl EU:s som medlemsstaternas skyldigheter enligt internationell rätt?

2. Anser kommissionen att lokala och regionala myndigheter bör få bättre tillgång till nödhjälpsinstrumentet och möjlighet att erhålla större finansiering och direkt tillgång till asyl-, migrations- och integrationsfonden och annan relevant finansiering inom ramen för den fleråriga finansieringsramen, så att de kan tillhandahålla tjänster med fullständig respekt för flyktingars och migranters värdighet vid första mottagandet och i samband med deras långsiktiga integration, med särskild inriktning på hälso- och sjukvård, socialt stöd, boende, utbildning och andra integrationsåtgärder?

3. Anser kommissionen att en plattform bör upprättas för att underlätta kontakter och utbyte av bästa praxis mellan lokala och regionala myndigheter samt främja samverkanseffekter mellan dem och civilsamhället så att de blir berättigade till stöd från relevanta fonder?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 14 september 2018Rättsligt meddelande