Deputātu jautājumi
PDF 190kWORD 19k
2018. gada 19. septembris
O-000103/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000103/2018
Padomei
Reglamenta 128. pants
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, ALDE grupas vārdā

 Temats: Vietējo un reģionālo iestāžu loma migrācijas pārvaldībā

Tas, ka starp ES dalībvalstīm trūkst lielākas solidaritātes migrācijas pārvaldībā un uzņemšanas nodrošināšanā patvēruma meklētājiem, tostarp ar funkcionējošas Dublinas sistēmas palīdzību, ir novedis pie politikas krīzes ES un valstu līmenī un pie situācijas, kurā vietējās un reģionālās iestādes bieži vien tiek atstātas ar ierobežotiem līdzekļiem un norādījumiem migrantu un bēgļu uzņemšanai un atbalstīšanai. Lai gan daudzas vietējās un reģionālās iestādes ir izrādījušas lielu solidaritāti, uzņemot migrantus un bēgļus un nodrošinot viņiem piekļuvi tādiem pakalpojumiem kā mājoklis, veselības aprūpe un izglītība, kā arī nodrošinot un veicinot vietējā teritorijā dzīvojošo migrantu un bēgļu ilgtermiņa integrāciju, šo iestāžu darbības un iniciatīvas bieži vien valsts līmenī netiek atbalstītas ar atbilstošu finansējumu un tiesisko regulējumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vai Padome uzskata par nepieciešamu:

1. ES līmenī censties panākt lielāku solidaritāti un efektīvāku koordināciju starp dalībvalstīm, tostarp reformējot Dublinas sistēmu un paredzot uzņemšanas noteikumus atbilstoši Eiropas Parlamenta ziņojumos paustajām nostādnēm?

2. Valstu valdībām un ES uzņemties ilgtermiņa saistības palielināt tiešo finansējumu pilsētām un reģioniem, piešķirot vietējām un reģionālajām iestādēm tiešu piekļuvi attiecīgajam DFS finansējumam, it īpaši ņemot vērā vietējo un reģionālo iestāžu būtisko lomu patvēruma meklētāju uzņemšanas, pakalpojumu pieejamības un ilgtermiņa integrācijas nodrošināšanā uzņemošajās kopienās?

3. Izveidot vietējām un reģionālajām iestādēm paredzētu platformu, kurā tās varētu izstrādāt un brīvprātīgi ļaut izmantot citām vietējām un reģionālajām iestādēm savus attiecīgos ārkārtas rīcības plānus patvēruma meklētāju uzņemšanai un tādu pakalpojumu kā bērnu izglītība vietējās skolās, kā arī veselības aprūpes un mājokļa pieejamības nodrošināšanai?

4. Izstrādāt īpašu tiesisko regulējumu, lai atvieglotu vietējo un reģionālo iestāžu iniciatīvas un darbības bēgļu un migrantu uzņemšanā, apspriesties ar vietējā un reģionālā līmeņa pārvaldes iestādēm iepriekš minētā tiesiskā un administratīvā regulējuma izstrādē un iesaistīt minētās iestādes pasākumos, kas paredzēti to teritorijām?

5. Izstrādāt elastīgu darbaspēka migrācijas politiku, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi un darba devēji var piekļūt nepieciešamajiem cilvēkresursiem, veicināt agrīnas integrācijas procesus un sekmēt citu valstu pilsoņu piedalīšanos vietējās varas darbībā, tiklīdz ir noskaidrots šo cilvēku uzturēšanās statuss, šajā nolūkā parakstot un ratificējot Eiropas vietējo pašvaldību hartas Papildprotokolu (CETS Nr. 207)?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 21. septembrisJuridisks paziņojums