Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 8kWORD 20k
19. syyskuuta 2018
O-000104/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000104/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, ALDE-ryhmän puolesta

 Aihe: Alue- ja paikallisviranomaisten rooli muuttoliikkeen hallinnassa

EU:n jäsenvaltiot eivät osoita kovin suurta yhteisvastuullisuutta muuttoliikkeen hallinnassa tai turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelyjen tarjoamisessa muun muassa toimivan Dublin-järjestelmän avulla. Tämä on johtanut poliittiseen kriisiin unionin tasolla ja kansallisella tasolla, ja alue- ja paikallisviranomaisilla on usein vain rajatut resurssit ja ohjeet muuttajien ja pakolaisten vastaanottamista ja tukemista varten. Monet alue- ja paikallisviranomaiset ovat osoittaneet huomattavaa yhteisvastuullisuutta vastaanottamisessa ja järjestäessään erilaisia palveluja, kuten majoituksen, terveydenhuoltoa ja koulutusta, sekä mahdollistaessaan toimialueellaan olevien muuttajien ja pakolaisten pitkän aikavälin kotoutumisen ja edistäessään sitä. Niiden toimia ja aloitteita ei kuitenkaan usein tueta kansallisella tasolla huolehtimalla riittävästä rahoituksesta ja oikeudellisista kehyksistä.

Katsooko komissio edellä mainitun vuoksi, että on tarpeen:

1. pyrkiä EU:n tasolla lisäämään jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuutta ja koordinoimaan niiden toimia tehokkaammin, muun muassa uudistamalla Dublin-järjestelmää ja tarjoamalla vastaanotto-olosuhteet Euroopan parlamentin aiheesta antaman mietinnön mukaisesti?

2. edellyttää kansallisilta hallituksilta ja unionilta pitkän aikavälin sitoutumista suoran rahoituksen lisäämiseen kaupungeille ja alueille siten, että alue- ja paikallisviranomaisille myönnetään mahdollisuus saada suoraan asiaankuuluvasta monivuotisesta rahoituskehyksestä osoitettua rahoitusta, etenkin kun otetaan huomioon alue- ja paikallisviranomaisten rooli turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä palvelujen saatavuuden ja sen varmistamisessa, että vastaanottavaan yhteisöön kotoudutaan pitkällä aikavälillä?

3. luoda alue- ja paikallisviranomaisille alusta, jolla ne voivat laatia turvapaikanhakijoiden vastaanottamista ja palvelujen saatavuutta (esimerkiksi lasten opettaminen paikallisissa kouluissa sekä terveydenhuollon ja majoituksen saatavuus) koskevia varautumissuunnitelmiaan sekä jakaa vapaaehtoisuuden pohjalta tietoja niistä?

4. kehittää erityisiä oikeudellisia kehyksiä, joiden avulla voidaan edistää pakolaisten ja muuttajien vastaanottamista koskevia alue- ja paikallisviranomaisten aloitteita ja toimia, sekä kuulla alue- ja paikallishallintoa tällaisen oikeudellisen ja hallinnollisen kehyksen kehittämisestä ja ottaa nämä hallinnon tasot mukaan niiden toimialueella toteutettaviin toimenpiteisiin?

5. käynnistää työvoiman muuttoliikettä koskevaa joustavaa politiikkaa sen varmistamiseksi, että yritykset ja työnantajat saavat tarvitsemansa henkilöresurssit, varhaisen kotoutumisen prosessien helpottamiseksi sekä ulkomaiden kansalaisten paikallisviranomaisten toimintaan osallistumisen edistämiseksi heti, kun heidän oleskeluoikeutensa on selvitetty, allekirjoittamalla ja ratifioimalla Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan lisäpöytäkirja (CETS nro 207)?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 21. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus