Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 106kWORD 20k
3. oktober 2018
O-000109/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000109/2018
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Romeo Franz, Eva Joly, for Verts/ALE-Gruppen

 Om: Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

Parlamentet vedtog for to år siden en lovgivningsmæssig initiativbetænkning om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder(1). I beslutningen anbefales det at etablere en interinstitutionel EU-pagt for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder. En sådan pagt ville indebære en årlig rapport om medlemsstaternes overholdelse af de værdier, der er fastsat i artikel 2 i TEU, ledsaget af landespecifikke henstillinger, der skal danne grundlag for en interparlamentarisk debat og en løbende politikcyklus om demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder inden for institutionerne. Pagten vil erstatte den kriseramte, uberegnelige og politiserede tilgang, der kendetegner EU-institutionernes tilgang til udfordringer vedrørende demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i EU. Desværre har Rådet og Kommissionen ikke tilsluttet sig bestræbelserne på at indføre en sådan pagt. I lyset af de voksende udfordringer, der er forbundet med demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i EU, som f.eks. dem, der blev fremhævet i forbindelse med anvendelsen af artikel 7, stk. 1, i TEU-procedurer og rammerne for retsstatsprincippet, traktatbrudsprocedurer og sager ved EU-Domstolen, nedsættelsen af en gruppe for overvågning af retsstatsprincippet i Europa-Parlamentet samt forskellige høringer og resolutioner, står det klart, at EU hurtigst muligt har behov for en permanent og objektiv mekanisme til at håndtere grundlæggende udfordringer.

På denne baggrund

1. Er Rådet enigt i, at den nuværende tilgang er uholdbar, da den har vist sig ude af stand til at forebygge eller effektivt afhjælpe alvorlige overtrædelser af artikel 2 i TEU?

2. Er Rådet enigt i, at artikel 7 i TEU alene ikke er tilstrækkelig til at opnå en effektiv respons på sådanne overtrædelser, især hvis mere end én medlemsstat underkastes en sådan procedure, og at der derfor er behov for en supplerende og permanent interinstitutionel mekanisme til at håndtere de voksende udfordringer, der er forbundet med demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder?

3. I forbindelse med Kommissionens forslag om betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i EU's budget(2), tilslutter Rådet sig så den holdning, som Den Europæiske Revisionsret giver udtryk for i sin udtalelse(3), om, at der er behov for nærmere oplysninger om kilder og vejledning for at være i stand til at fastslå generelle mangler med hensyn til retsstatsprincippet i medlemsstaterne, og at en pagt om demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder tilvejebringer en mekanisme, der vil kunne anvendes til at konstatere sådanne mangler?

4. Vil Rådet støtte etableringen af en pagt for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, navnlig hvis Kommissionen fremsætter forslag herom i sin kommende meddelelse om retsstatsprincippet?

(1) Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder – Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0409.
(2) Kommissionens forslag til forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, COM(2018)0324, 2. maj 2018.
(3) Den Europæiske Revisionsret, udtalelse 1/2018 af 17. juli 2018.

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 8. oktober 2018Juridisk meddelelse