Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 196kWORD 21k
3 Οκτωβρίου 2018
O-000110/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000110/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Romeo Franz, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

 Θέμα: Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Πριν από δύο χρόνια, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ΔΚΘ)(1). Το ψήφισμα συνιστά την κατάρτιση ενός διοργανικού Συμφώνου της ΕΕ για ΔΚΘ. Το Σύμφωνο αυτό συνεπάγεται ετήσια έκθεση για ΔΚΘ όσον αφορά τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις αξίες που ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, συνοδευόμενη από ειδικές ανά χώρα συστάσεις, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για διακοινοβουλευτική συζήτηση και μόνιμο κύκλο πολιτικής για ΔΚΘ εντός των θεσμικών οργάνων. Το Σύμφωνο για ΔΚΘ αναμένεται να αντικαταστήσει την εσπευσμένη λόγω της κρίσης, ανακόλουθη και πολιτικοποιημένη προσέγγιση που χαρακτηρίζει τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ από τα θεσμικά της όργανα. Δυστυχώς, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν έχουν συμμετάσχει στην προσπάθεια κατάρτισης Συμφώνου για ΔΚΘ. Ενόψει των αυξανόμενων προκλήσεων όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ, όπως εκείνες που καταδεικνύονται από την ενεργοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ και των διαδικασιών στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, από τις διαδικασίες επί παραβάσει και τις υποθέσεις ενώπιον του ΔΕΕ, από τη δημιουργία ομάδας του ΕΚ για την παρακολούθηση του κράτους δικαίου και από τις διάφορες ακροάσεις και τα ψηφίσματα, είναι σαφές ότι η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως μόνιμο και αντικειμενικό μηχανισμό αντιμετώπισης των θεμελιωδών αυτών προκλήσεων.

Υπό το φως των ανωτέρω:

1. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η τρέχουσα προσέγγιση δεν είναι βιώσιμη, δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να αποτρέψει ή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σοβαρές παραβιάσεις του άρθρου 2 ΣΕΕ;

2. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι το άρθρο 7 ΣΕΕ δεν επαρκεί από μόνο του για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τέτοιες παραβιάσεις, ιδίως αν δυνάμει του άρθρου αυτού έχουν κινηθεί διαδικασίες για περισσότερα από ένα κράτη μέλη, και ότι, ως εκ τούτου, χρειάζεται ένας συμπληρωματικός και μόνιμος διοργανικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα;

3. Σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής περί ρήτρας αιρεσιμότητας που συνδέεται με το κράτος δικαίου στον προϋπολογισμό της Ένωσης(2), συμφωνεί η Επιτροπή με τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου(3) ότι απαιτούνται καλύτερος προσδιορισμός των πηγών και καθοδήγηση προκειμένου να προσδιοριστούν οι γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ, και ότι το Σύμφωνο για ΔΚΘ παρέχει έναν κατάλληλο μηχανισμό για τον προσδιορισμό των εν λόγω ελλείψεων;

4. Θα προτείνει η Επιτροπή την κατάρτιση Συμφώνου για ΔΚΘ στην προσεχή ανακοίνωσή της σχετικά με το κράτος δικαίου;

(1) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα – Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.
(2) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση κανονισμού για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, COM(2018)0324, 2 Μαΐου 2018.
(3) Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Γνώμη 1/2018, 17 Ιουλίου 2018.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 8 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου