Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 102kWORD 20k
3. lokakuuta 2018
O-000110/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000110/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Romeo Franz, Eva Joly, Verts/ALE-ryhmän puolesta

 Aihe: Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve

Kaksi vuotta sitten Euroopan parlamentti hyväksyi valiokunta-aloitteisen lainsäädäntömietinnön demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta(1). Päätöslauselmassa suositellaan toimielinten välisen demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n sopimuksen tekemistä. Tällainen sopimus merkitsisi vuosittaisen demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan kertomuksen laatimista siitä, toimivatko jäsenvaltiot Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen arvojen mukaisesti, sekä tähän kertomukseen liitettävien maakohtaisten suositusten antamista, ja nämä muodostaisivat perustan parlamenttien väliselle keskustelulle ja demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevalle pysyvälle politiikkasyklille unionin toimielimissä. Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva sopimus korvaisi kriisijohtoisen, epäsäännöllisen ja politisoituneen menettelytavan, joka on leimannut EU:n toimielinten reagointia demokratiaan, oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin kohdistuviin haasteisiin EU:ssa. Valitettavasti neuvosto ja komissio eivät ole liittyneet pyrkimyksiin laatia demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva sopimus. Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevat haasteet lisääntyvät EU:ssa, mistä ovat osoituksena Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen ja oikeusvaltiotoimintakehystä koskevien menettelyjen käynnistäminen sekä Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäviksi viedyt tapaukset, Euroopan parlamentin oikeusvaltioperiaatteiden seurantaryhmän perustaminen sekä useat kuulemiset ja päätöslauselmat, ja siksi on selvää, että EU tarvitsee kiireellisesti pysyvän ja puolueettoman järjestelmän, jossa tällaisia perustavia haasteita käsitellään.

Tämän huomioon ottaen:

1. Onko komissio sitä mieltä, että nykyinen lähestymistapa on kestämätön, koska se ei ole kyennyt estämään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan vakavia rikkomisia eikä sillä ole voitu puuttua niihin tehokkaasti ?

2. Onko komissio sitä mieltä, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artikla ei yksinään riitä, jotta tällaisiin rikkomisiin voitaisiin vastata tehokkaasti, erityisesti jos useampi kuin yksi jäsenvaltio on siinä tarkoitetun menettelyn kohteena, ja että näin ollen tarvitaan täydentävää ja pysyvää toimielinten välistä järjestelmää demokratiaan, oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin kohdistuvien kasvavien haasteiden käsittelemiseksi?

3. Mitä tulee komission ehdotukseen oikeusvaltiota koskevasta ehdollisuuslausekkeesta unionin talousarviossa(2), yhtyykö komissio Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunnossaan(3) ilmaisemaan kantaan, jonka mukaan tarvitaan selkeämpää lähteiden ja ohjeistojen määrittelyä oikeusvaltioperiaatteeseen jäsenvaltiossa kohdistuvien yleisten puutteiden arvioimiseksi, ja onko se sitä mieltä, että demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva sopimus tarjoaa järjestelmän, joka sopii tällaisten puutteiden määrittämiseen?

4. Aikooko komissio tulevassa oikeusvaltiota koskevassa tiedonannossaan ehdottaa demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan sopimuksen tekemistä?

(1) Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2016 suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta – Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0409.
(2) Euroopan komissio, ehdotus asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, COM(2018)0324, 2. toukokuuta 2018.
(3) Euroopan tilintarkastustuomioistuin, lausunto N:o 1/2018, 17. heinäkuuta 2018.

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 8. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus