Parlamentarna pitanja
PDF 187kWORD 19k
3. listopada 2018.
O-000110/2018
Pitanje za usmeni odgovor O-000110/2018
upućeno Komisiji
članak 128
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Romeo Franz, Eva Joly, u ime Kluba Verts/ALE

 Predmet: Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava

Prije dvije godine Parlament je usvojio izvješće o zakonodavnoj inicijativi o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava(1). U rezoluciji se preporučuje uspostava pakta Europske unije za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava. Takav bi pakt uključivao godišnje izvješće o demokraciji, vladavini prava i temeljnim pravima u kojem se izvještava u kojoj se mjeri države članice pridržavaju vrijednosti iz članka 2. UEU-a, zajedno s preporukama po državama članicama, koji bi služio kao temelj za pokretanje interparlamentarne debate i stalnog političkog ciklusa za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava među institucijama. Pakt bi zamijenio kaotičan, politički motiviran pristup europskih institucija kojim se samo reagira na krize u području demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u EU-u. Nažalost, Vijeće i Komisija nisu udružile napore za uspostavu pakta za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava. S obzirom na sve veće izazove u području demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u EU-u, poput onih koji su doveli do pokretanja postupaka iz članka 7. stavka 1. UEU-a i Okvira za vladavinu prava, postupaka povrede prava i postupaka koji se vode pred Sudom Europske unije, uspostave skupine EP-a za praćenje vladavine prava i raznih saslušanja i rezolucija, jasno je da je EU-u hitno potreban stalni i objektivan mehanizam za svladavanje tih temeljnih izazova.

U tom kontekstu:

1. Slaže li se Komisija da je trenutačni pristup neodrživ jer se pokazalo da nije mogao spriječiti ili djelotvorno riješiti ozbiljna kršenja članka 2. UEU-a?

2. Slaže li se Komisija da samo članak 7. UEU-a nije dovoljan za pružanje učinkovitog odgovora na takva kršenja, posebno ako je više od jedne države članice predmetom postupka u okviru tog članka, te da da je stoga potrebno uspostaviti komplementaran i stalni međuinstitucijski mehanizam za rješavanje sve većih izazova u području demokracije, vladavine prava i temeljnih prava?

3. S obzirom na prijedlog Komisije o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava u proračunu Unije(2), slaže li se s mišljenjem Europskog revizorskog suda(3) da je potrebno veće preciziranje izvora i više smjernica kako bi se utvrdili opći nedostaci u pogledu vladavine prava u državama članicama te da pakt za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava pruža mehanizam kojim se mogu utvrditi takvi nedostaci?

4. Namjerava li Komisija u svojoj sljedećoj komunikaciji o vladavini prava predložiti uspostavu pakta za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava?

(1) Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2016. s preporukama Komisiji o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava – Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0409.
(2) Europska komisija, Prijedlog uredbe o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, COM(2018)0324, 2. svibnja 2018.
(3) Europski revizorski sud, Mišljenje br. 1/2018, 17. srpnja 2018.

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 8. listopada 2018.Pravna napomena