Parlamentiniai klausimai
PDF 190kWORD 20k
2018 m. spalio 3 d.
O-000110/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000110/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Romeo Franz, Eva Joly, Verts/ALE frakcijos vardu

 Tema: Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą

Prieš dvejus metus Parlamentas priėmė savo iniciatyva teikiamą teisėkūros pranešimą dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių (DTVPT) mechanizmo sukūrimo(1). Rezoliucijoje rekomenduojama priimti tarpinstitucinį ES paktą dėl DTVPT. Toks paktas apimtų metinę DTVPT ataskaitą dėl valstybių narių atitikties ES sutarties 2 straipsnyje nustatytoms vertybėms. Prie ataskaitos būtų pridedamos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos, kurios būtų pagrindas tarpparlamentinėms diskusijoms ir nuolatiniam DTVPT politikos ciklui institucijose. DTVPT paktu būtų pakeistas krizių nulemtas, padrikas ir politizuotas požiūris, kuris būdingas ES institucijų atsakui į DTVPT problemas ES. Deja, Taryba ir Komisija neprisijungė prie pastangų sukurti DTVPT paktą. Dėl ES didėjančių DTVPT problemų, pavyzdžiui, susijusių su ES sutarties 7 straipsnio 1 dalies procedūromis ir teisinės valstybės priemonių procedūromis, pažeidimo nagrinėjimo procedūromis, bylų nagrinėjimu Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, Europos Parlamento teisinės valstybės principų laikymosi stebėsenos grupės sukūrimu ir įvairiais klausymais bei rezoliucijomis, akivaizdu, kad ES skubiai turi sukurti nuolatinį ir objektyvų mechanizmą šioms pagrindinėms problemoms spręsti.

Atsižvelgiant į tai:

1. Ar Komisija sutinka, kad dabartinis metodas yra netvarus, nes negalėjo užkirsti kelio sunkiems ES sutarties 2 straipsnio pažeidimams arba padėti veiksmingai juos išspręsti?

2. Ar Komisija sutinka, kad vien ES sutarties 7 straipsnio nepakanka, kad būtų galima veiksmingai reaguoti į tokius pažeidimus, ypač jei pagal jį vykdoma procedūra daugiau nei vienos valstybės narės atžvilgiu, ir kad dėl to reikia sukurti papildomą nuolatinį tarpinstitucinį mechanizmą, kuris padėtų spręsti didėjančias DTVPT problemas?

3. Kalbant apie Komisijos pasiūlymą dėl teisinės valstybės sąlygų Sąjungos biudžete(2), ar ji pritaria Europos Audito Rūmų nuomonei(3), kad, siekiant nustatyti visuotinius teisinės valstybės principo taikymo ES valstybėse narėse trūkumus, reikia aiškiau apibrėžti šaltinius ir gaires ir kad DTVPT pakte numatytas mechanizmas yra tinkamas tokiems trūkumams nustatyti?

4. Ar Komisija savo būsimame komunikate dėl teisinės valstybės principų pateiks pasiūlymą dėl DTVPT pakto sukūrimo?

(1) 2016 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0409).
(2) Europos Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų, COM(2018) 0324, 2018 m. gegužės 2 d.
(3) Europos Audito Rūmų nuomonė Nr. 1/2018, 2018 m. liepos 17 d.

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. spalio 8 d.Teisinis pranešimas