Deputātu jautājumi
PDF 188kWORD 19k
2018. gada 3. oktobris
O-000110/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000110/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Romeo Franz, Eva Joly, Verts/ALE grupas vārdā

 Temats: Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība

Pirms diviem gadiem Parlaments pieņēma normatīvu patstāvīgo ziņojumu par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (DTP) izveidi(1). Rezolūcijā ieteikts izveidot iestāžu ES DTP paktu. Šāds pakts paredzētu ikgadēju DTP ziņojumu par dalībvalstu atbilstību LES 2. pantā noteiktajām vērtībām, kā arī konkrētām valstīm adresētus ieteikumus, kas kalpotu par pamatu starpparlamentārām diskusijām un pastāvīgam DTP politikas ciklam iestādēs. DTP pakts aizstātu krīzes motivēto, haotisko un politizēto pieeju, kas raksturīga ES iestāžu reakcijai uz DTP izaicinājumiem ES. Diemžēl Padome un Komisija nav piebiedrojušās centieniem izveidot DTP paktu. Ņemot vērā aizvien lielākos DTP izaicinājumus ES, piemēram, tos, ko izcēlusi LES 7. panta 1. punkta procedūru un tiesiskuma regulējuma procedūru iedarbināšana, pārkāpuma procedūras un EST lietas, EP tiesiskuma uzraudzības grupas izveide un dažādas uzklausīšanas un rezolūcijas, ir skaidrs, ka ES ir steidzami nepieciešams pastāvīgs un objektīvs mehānisms, ar ko stāties pretim šiem fundamentālajiem izaicinājumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto:

1. Vai Komisija piekrīt, ka pašreizējā pieeja nav ilgtspējīga, jo ir apliecinājies, ka ar to nav iespējams novērst smagos LES 2. panta pārkāpumus un efektīvi vērsties pret tiem?

2. Vai Komisija piekrīt, ka ar LES 7. pantu vien nepietiek, lai efektīvi reaģētu uz šādiem pārkāpumiem, it sevišķi, ja tajā paredzēto procedūru piemēro vairāk nekā vienai dalībvalstij, un ka tāpēc ir vajadzīgs papildinošs pastāvīgs iestāžu mehānisms, ar ko stāties pretim aizvien lielākajiem DTP izaicinājumiem?

3. Vai attiecībā uz Komisijas priekšlikumu par tiesiskuma nosacījumiem Savienības budžetā(2) tā piekrīt Eiropas Revīzijas palātas atzinumā(3) paustajai nostājai, ka, lai konstatētu vispārējus tiesiskuma trūkumus ES dalībvalstīs, ir skaidrāk jāformulē avoti un norādījumi un ka DTP pakts nodrošinātu mehānismu, kas būtu piemērots šādu trūkumu konstatēšanai?

4. Vai Komisija DTP pakta izveidi ierosinās gaidāmajā paziņojumā par tiesiskumu?

(1) Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. oktobra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi — Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0409.
(2) Eiropas Komisija, priekšlikums regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs, COM(2018)0324, 2018. gada 2. maijs.
(3) Eiropas Revīzijas palāta, atzinums 1/2018, 2018. gada 17. jūlijs.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 8. oktobrisJuridisks paziņojums