Interpelacje
PDF 194kWORD 20k
3 października 2018
O-000110/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000110/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Romeo Franz, Eva Joly, w imieniu grupy Verts/ALE

 Przedmiot: Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

Dwa lata temu Parlament przyjął sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych w sprawie utworzenia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych(1). W rezolucji zalecono zawarcie międzyinstytucjonalnego Paktu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych. Taki pakt przewidywałby sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych w sprawie przestrzegania przez państwa członkowskie wartości ustanowionych w art. 2 TUE, wraz z zaleceniami dla poszczególnych krajów, które służyłoby za podstawę debaty międzyparlamentarnej oraz element stałego cyklu polityki z zakresu demokracji, praworządności i praw podstawowych w obrębie instytucji. Pakt na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych zastąpiłby niekonsekwentne i upolitycznione podejście w sytuacjach kryzysowych, którym charakteryzują się reakcje instytucji UE na wyzwania z zakresu demokracji, praworządności i praw podstawowych w obrębie Unii. Niestety ani Rada, ani Komisja nie przyłączyły się do wysiłków zmierzających do zawarcia Paktu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych. W obliczu coraz poważniejszych wyzwań z zakresu demokracji, praworządności i praw podstawowych w UE, takich jak te, które stały się widoczne w związku z uruchomieniem procedur na podstawie art. 7 ust. 1 TUE oraz procedur przewidzianych w ramach na rzecz umocnienia praworządności, z postępowaniami w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i sprawami rozpatrywanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z powołaniem grupy PE monitorującej praworządność oraz z różnymi wysłuchaniami i rezolucjami, oczywiste jest, że UE pilnie potrzebuje stałego i obiektywnego mechanizmu stawiania czoła tym podstawowym wyzwaniom.

W związku z tym:

1. Czy Komisja zgadza się, że obecne podejście jest nie do utrzymania, ponieważ okazało się, że nie da się w ten sposób zapobiegać ani skutecznie przeciwdziałać poważnym naruszeniom art. 2 TUE?

2. Czy Komisja zgadza się, że sam tylko art. 7 TUE jest niewystarczający, aby móc skutecznie reagować na takie naruszenia, zwłaszcza jeżeli więcej niż jedno państwo członkowskie jest objęte procedurą na jego podstawie, i że w związku z tym konieczny jest uzupełniający i stały mechanizm międzyinstytucjonalny, dzięki któremu będzie można stawiać czoła coraz poważniejszym wyzwaniom z zakresu demokracji, praworządności i praw podstawowych?

3. Czy w kontekście swojego wniosku w sprawie warunku dotyczącego praworządności zawartego w budżecie Unii(2) Komisja zgadza się ze stanowiskiem wyrażonym w opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego(3), zgodnie z którym konieczne są precyzyjniejsze źródła i wytyczne do stwierdzenia uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, a Pakt na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych przewiduje mechanizm pozwalający na stwierdzenie takich braków?

4. Czy w swoim najbliższym komunikacie na temat praworządności Komisja zaproponuje zawarcie Paktu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych?

(1) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w kwestii utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych – Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0409.
(2) Komisja Europejska, wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, COM(2018)0324 z dnia 2 maja 2018 r.
(3) Europejski Trybunał Obrachunkowy, opinia 1/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 8 października 2018Informacja prawna