Parlamentné otázky
PDF 110kWORD 20k
3. októbra 2018
O-000110/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000110/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Romeo Franz, Eva Joly, v mene skupiny Verts/ALE

 Vec: Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva

Parlament pred dvoma rokmi prijal legislatívnu iniciatívnu správu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva(1). V uznesení sa odporúča vytvoriť medziinštitucionálny pakt Únie o demokracii, právnom štáte a základných právach. Súčasťou takéhoto paktu by bola každoročná správa o demokracii, právnom štáte a základných právach spolu s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny. Správa by skúmala, či sa členské štáty riadia hodnotami stanovenými v článku 2 Zmluvy o EÚ a slúžila by ako základ pre medziparlamentnú diskusiu a pre stály politický cyklus v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v rámci inštitúcií. Pakt o demokracii, právnom štáte a základných právach by nahradil krízou ovplyvnený, nepredvídateľný a spolitizovaný prístup, ktorým sa vyznačujú reakcie inštitúcií EÚ na problémy v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v EÚ. Rada ani Komisia sa však k úsiliu o vytvorenie paktu o demokracii, právnom štáte a základných právach bohužiaľ nepripojili. Vzhľadom na rastúce problémy v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v EÚ, ako sú napríklad problémy, na ktoré poukázalo aktivovanie postupov podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ a podľa rámca právneho štátu, ako aj postupy v prípade nesplnenia povinnosti a veci predložené Súdnemu dvoru Európskej únie, vytvorenie skupiny EP na monitorovanie právneho štátu a rôzne vypočutia a uznesenia, je zjavné, že EÚ naliehavo potrebuje stály a objektívny mechanizmus na riešenie týchto základných problémov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti:

1. Súhlasí Komisia s tým, že súčasný prístup je neudržateľný, keďže zjavne nie je schopný zabrániť vážnym porušeniam článku 2 Zmluvy o EÚ ani ich účinne riešiť?

2. Súhlasí Komisia s tým, že samotný článok 7 Zmluvy o EÚ nestačí na riešenie týchto prípadov, najmä ak sa postup podľa tohto článku uplatňuje na viac než jeden členský štát, a že preto je potrebný doplnkový a stály medziinštitucionálny mechanizmus na riešenie rastúcich problémov v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv?

3. Pokiaľ ide o návrh Komisie týkajúci sa podmienky dodržiavania zásad právneho štátu v rozpočte Únie(2), súhlasí Komisia so stanoviskom Európskeho dvora audítorov(3), že treba bližšie určiť zdroje a že je potrebných viac usmernení s cieľom určiť všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch EÚ, a že práve pakt o demokracii, právnom štáte a základných právach je vhodným mechanizmom na určovanie takýchto nedostatkov?

4. Navrhne Komisia vytvorenie paktu o demokracii, právnom štáte a základných právach vo svojom nadchádzajúcom oznámení o právnom štáte?

(1) Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva – Prijaté texty, P8_TA(2016)0409.
(2) Európska komisia, návrh nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, COM(2018)0324, 2. mája 2018.
(3) Európsky dvor audítorov, stanovisko č. 1/2018, 17. júla 2018.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 8. októbra 2018Právne oznámenie