Parlamentarna vprašanja
PDF 185kWORD 18k
3. oktober 2018
O-000110/2018
Vprašanje za ustni odgovor O-000110/2018
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Romeo Franz, Eva Joly, v imenu skupine Verts/ALE

 Zadeva: Potreba po celovitem mehanizmu za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

Pred dvema letoma je Parlament sprejel samoiniciativno poročilo o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice(1). Resolucija priporoča ustanovitev medinstitucionalnega pakta EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ki bi prevideval letno poročilo o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah o skladnosti držav članic z vrednotami iz člena 2 PEU, skupaj s priporočili za posamezne države, ki bo podlaga za medparlamentarno razpravo in trajni politični cikel za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice v institucijah. Pakt o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah bi nadomestil krizni, nepredvidljiv in politiziran pristop, ki je značilen za odziv institucij EU na izzive v zvezi z demokracijo, pravno državo in temeljnimi pravicami v EU. Na žalost pa se Svet in Komisija nista pridružila prizadevanju za vzpostavitev takega pakta. Sprožitev postopkov, postopkov iz okvira za krepitev načela pravne države, postopkov kršitev in primerov iz člena 7(1) PEU pred Sodiščem Evropske unije ter ustanovitev skupine EP za spremljanje zakonodaje, različne predstavitve in resolucije jasno nakazujejo, da EU nujno potrebuje stalni in nepristranski mehanizem za obravnavo vedno večjih izzivov na področju demokracije, pravne države in temeljnih pravic v EU.

Ob upoštevanju navedenega:

1. Ali se Komisija strinja, da sedanji pristop ni vzdržen, saj se je izkazalo, da z njim ni mogoče preprečiti ali učinkovito obravnavati resnih kršitev člena 2 PEU?

2. Ali se Komisija strinja, da sam člen 7 PEU ne zadostuje za učinkovit odgovor na te kršitve, zlasti če je več kot ena država članica predmet postopka iz tega člena in da je zato potreben dopolnilni in stalni medinstitucionalni mehanizem za obravnavo vedno večjih izzivov v zvezi z demokracijo, pravno državo in temeljnimi pravicami?

3. Ali se v zvezi s predlogom Komisije o pogojih za pravno državo v proračunu Unije(2), strinja s stališčem, izraženim v mnenju Evropskega računskega sodišča(3), da je za določitev splošnih pomanjkljivosti glede pravne države v državah članicah EU potrebna natančnejša opredelitev virov in smernic, ter da pakt za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice zagotavlja mehanizem, ki je primeren za ugotavljanje takšnih pomanjkljivosti?

4. Ali bo Komisija v svojem prihodnjem sporočilu o pravni državi predlagala ustanovitev pakta za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice?

(1) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2016 s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (sprejeta besedila, P8_TA(2016)0409.
(2) Evropska komisija, Predlog uredbe o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, COM(2018)0324, 2. maj 2018.
(3) Evropsko računsko sodiše, Mnenje št. 1/2018, 17. julij 2018.

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 8. oktober 2018Pravno obvestilo