Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 104kWORD 19k
6. november 2018
O-000120/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000120/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Tanja Fajon, for S&D-Gruppen
Terry Reintke, for Verts/ALE-Gruppen

 Om: LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023)

I en beslutning, der blev vedtaget den 4. februar 2014, opfordrede Parlamentet Kommissionen til at udarbejde en flerårig politisk ramme for at beskytte LGBTI-personers grundlæggende rettigheder. I december 2015 offentliggjorde Kommissionen sin liste over tiltag til fremme af LGBTI-ligestilling, som den årligt har udarbejdet rapporter om. Disse årlige rapporter viser klart den indvirkning, listen har haft på effektiviteten og synligheden af Kommissionens politiske tiltag for så vidt angår LGBTI-personers rettigheder. For at bygge videre på denne positive erfaring og yderligere styrke Kommissionens arbejde med LGBTI-personers rettigheder er det nu afgørende at sikre en stærk og omfattende opfølgningsstrategi for tiltagslisten fra 2019 og fremefter.

LGBTI-personers rettigheder beskyttes ikke på en ensartet måde på tværs af EU. Der mangler stadig omfattende beskyttelse i EU mod forskelsbehandling på grundlag af kønsidentitet, seksuel orientering eller kønskarakteristika. Ægteskaber mellem to personer af samme køn anerkendes eller beskyttes ikke i alle medlemsstater. Sterilisering er et krav for retlig anerkendelse af køn i otte medlemsstater, og 18 medlemsstater kræver en diagnose om mental sundhed. I 21 medlemsstater foretages der kønsnormaliserende kirurgiske indgreb på interkønnede børn. Samtidig bliver tiltagslisten ved med at have et begrænset fokus og indeholde begrænsede forpligtelser, og innovative indsatser fra EU såsom søjlen for sociale rettigheder er ikke integreret deri.

– Hvilke konkrete initiativer og foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for yderligere at fremme LGBTI-personers rettigheder i hele EU, herunder retten til fri bevægelighed for alle familier i betragtning af den nylige Coman m.fl.-sag ved Domstolen (C-673/16)?

– Er kravet om sterilisering og/eller mental sundhed til brug for retlig anerkendelse af køn i nogle af EU's medlemsstater i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder, navnlig i betragtning af den nylige revision af ICD-11? Påtænker Kommissionen at træffe foranstaltninger i den forbindelse?

– Hvordan vil Kommissionen samarbejde med civilsamfundsorganisationerne og Parlamentet om at udpege strategiske områder og udvikle en LGBTI-strategi? Hvordan vil Kommissionen sikre, at dens forskellige generaldirektorater samarbejder om tværgående emner såsom LGBTI-personers rettigheder og sundhed eller uddannelse?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse