Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 190kWORD 20k
6 Νοεμβρίου 2018
O-000120/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000120/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

 Θέμα: Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τους ΛΟΑΔΜ (2019-2023)

Σε ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να επεξεργαστεί ένα πολυετές πλαίσιο πολιτικής με στόχο την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ. Τον Δεκέμβριο 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε τον κατάλογο δράσεών της για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ, επί των οποίων υπέβαλλε έκθεση σε ετήσια βάση. Αυτές οι ετήσιες εκθέσεις καταδεικνύουν σαφώς τον αντίκτυπο που είχε ο κατάλογος ως προς την αποτελεσματικότητα και την προβολή των δράσεων πολιτικής της Επιτροπής για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ. Προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η θετική εμπειρία και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το έργο της Επιτροπής για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, τώρα πλέον έχει μεγάλη σημασία να εξασφαλιστεί μια ισχυρή και ολοκληρωμένη στρατηγική παρακολούθησης του καταλόγου των δράσεων από το 2019 και μετά.

Τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ προστατεύονται με άνισο τρόπο σε όλη την ΕΕ. Η ΕΕ εξακολουθεί να μη διαθέτει πλήρη προστασία από τις διακρίσεις που εφαρμόζονται με βάση την ταυτότητα φύλου, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή τα χαρακτηριστικά φύλου. Οι ενώσεις μεταξύ ατόμων ιδίου φύλου δεν αναγνωρίζονται ούτε προστατεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. Η στείρωση αποτελεί προϋπόθεση για τη νομική αναγνώριση του φύλου σε οκτώ κράτη μέλη, ενώ σε 18 κράτη μέλη απαιτείται διάγνωση όσον αφορά την ψυχική υγεία. Σε 21 κράτη μέλη, πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις για την αναμόρφωση των γεννητικών οργάνων σε μεσοφυλικά παιδιά. Εν τω μεταξύ, ο κατάλογος των δράσεων εξακολουθεί να είναι περιορισμένος ως προς την εστίαση και τη δέσμευση· οι καινοτόμες απαντήσεις της ΕΕ, όπως ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, δεν έχουν ενσωματωθεί.

– Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για την περαιτέρω προαγωγή των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των οικογενειών, με γνώμονα την πρόσφατη υπόθεση Cοman κ.λπ. που εκδικάστηκε από το Δικαστήριο (C-673/16);

– Η στείρωση και/ή η διάγνωση όσον αφορά την ψυχική υγεία ως προϋπόθεση για τη νομική αναγνώριση του φύλου σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ είναι σύμφωνη με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ιδίως έχοντας υπόψη την πρόσφατη αναθεώρηση της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων (ICD-11); Προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει δράση προς αυτή την κατεύθυνση;

– Πώς θα συνεργαστεί η Επιτροπή με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον προσδιορισμό στρατηγικών τομέων και την ανάπτυξη στρατηγικής για τους ΛΟΑΔΜ; Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της συνεργάζονται σε οριζόντια θέματα, όπως τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και η υγεία ή η εκπαίδευση;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου