Parlamendi esitatud küsimused
PDF 101kWORD 19k
6. november 2018
O-000120/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000120/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Tanja Fajon, fraktsiooni S&D nimel
Terry Reintke, fraktsiooni Verts/ALE nimel

 Teema: LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2023) tulevik

Euroopa Parlament kutsus oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsioonis komisjoni üles töötama välja mitmeaastase poliitikaraamistiku, et kaitsta LGBTI-inimeste põhiõigusi. Detsembris 2015 avaldas komisjon meetmete loetelu LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuse edendamiseks, mille kohta ta on igal aastal aru andnud. Need aastaaruanded näitavad selgelt, millist mõju on loetelu avaldanud LGBTI-inimeste õigusi käsitlevate komisjoni poliitikameetmete tõhususele ja nähtavusele. Et kasutada ära seda positiivset kogemust ja veelgi parandada komisjoni tööd LGBTI-inimeste õiguste valdkonnas, on nüüd oluline koostada tugev ja terviklik strateegia meetmete loetelu käsitlevateks järelmeetmeteks alates 2019. aastast.

LGBTI-õigusi kaitstakse ELis ebaühtlaselt. ELis puudub endiselt igakülgne kaitse soolise identiteedi, seksuaalse sättumuse või sootunnuste alusel toimuva diskrimineerimise eest. Samasooliste kooselu ei tunnustata ega kaitsta kõikides liikmesriikides. Steriliseerimine on soo õigusliku tunnustamise nõue kaheksas liikmesriigis ning 18 liikmesriiki nõuavad diagnoosi vaimse tervise kohta. 21 liikmesriigis tehakse intersooliste laste suguelundite n-ö normaalseks muutmise operatsioone. Meetmete loetelu on samas tähelepanu ja pühendumuse osas endiselt piiratud; ELi uuenduslikke lahendusi, näiteks sotsiaalõiguste sammast, ei võeta arvesse.

– Milliseid konkreetseid algatusi ja meetmeid kavandab komisjon LGBTI-inimeste õiguste edendamiseks kogu ELis, sealhulgas seoses kõigi perekondade vaba liikumisega, võttes arvesse Euroopa Kohtus hiljuti menetletud kohtuasja Coman jt (C-673/16)?

– Kas steriliseerimise ja/või vaimset tervist puudutava diagnoosi nõue soo õiguslikuks tunnustamiseks mõnes ELi liikmesriigis on kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga, eriti pidades silmas rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 11. versiooni (RHK-11) hiljutist läbivaatamist? Kas komisjon kavatseb sellega seoses meetmeid võtta?

– Kuidas kavatseb komisjon teha koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonide ja Euroopa Parlamendiga, et teha kindlaks strateegilised valdkonnad ning töötada välja LGBTI-inimeste strateegia? Kuidas kavatseb komisjon tagada, et eri peadirektoraadid teeksid koostööd selliste valdkonnaüleste teemade puhul nagu LGBTI-inimeste õigused, tervis või haridus?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusalane teave